SKEN

Aktuality

AMiCE projektové stretnutie k znalostnej platforme

Pomáhame zlepšiť kooperáciu malých a stredných podnikov (MSP) a výskumných inštitúcií v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline implementuje spolu s projektovými partnermi z Českej republiky, Poľska, Španielska, Nemecka a Talianska projekt AMICE zameraný na podporu pokročilých výrobných technológií, konkrétne 3D tlače a tiež kruhovej ekonomiky v strednej Európe.

V rámci projektu boli uskutočnené dve projektové stretnutia v júni a júli, kde sa riešili otázky zlepšenia spolupráce MSP a výskumných inštitúcii v predmetných oblastiach.

Jedným z výstupov, ktorý by mal prispieť k lepšej spolupráci, je znalostná platforma, kde MSP nájdu potrebné informácie o najnovších technológiách, ale i kontakty na expertov a zoznamy laboratórií, ktoré disponujú rôznymi technológiami 3D tlače. Okrem toho budú na platforme dostupné aj podporné schémy a výzvy na projekty, do ktorých sa MSP môžu zapojiť.

Procesnú alebo produktovú inováciu si MSP budú môcť vyskúšať priamo na jednom z demonštračných miest. Školenia budú prebiehať v roku 2020, ale už teraz pracujeme na ich koncepte. Ak máte nápady, čo zahrnúť do školení, aby boli pre Vás čo najviac zaujímavé, neváhajte nám napísať.

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu alebo jednoducho len o ďalšie informácie kontaktujte: anna.zavodska@rc.uniza.sk.

Web projektu nájdeš: TU.

cal05. 07. 2018

KMO a LTEC 2018

Dňa 6.8. až 10.8.2018 organizuje Výskumné centrum na Žilinskej univerzite v Žiline prestížnu medzinárodnú konferenciu KMO a LTEC, ktorá je každý rok organizovaná v inom štáte. Minulé roky sa tešili účastníci návštevám krajín ako Čile, Slovinsko, Španielsko, Taiwan, Nemecko a iné. Tento rok sa tešíme vysokej účasti, poctí nás návštevou viac ako 90 účastníkov z celého sveta. Konferencia sa týka rôznych oblastí ako je znalostný manažment, big data ako aj vzdelávacie technológie. Chairmanom konferencie je aj riaditeľ Výskumného centra Branislav Hadzima. Viac o konferencii sa môžete dozvedieť na stránke kmo2018.com ako ltec2018.com.

cal04. 07. 2018

Projekt sledovania dolných vrstiev troposféry

Na pôde VC už dlhšiu dobu prebieha v spolupráci s Ústavom vied o zemi SAV a SHMU  výskum v oblasti sledovania dolných vrstiev troposféry na základe monitorovania signálov sietí mobilných operátorov. Hlavný prínos tejto aktivity spočíva v môžnosti celoplošného sledovania prízemných vrstiev atmosféry v hladine do 100m (výskyt prívalových daždov, zrážok, hmly, vlhkosti, turbulencie ovzdušia a iné), kam už nedosiahnú meteorologické radary a dostupné informácie o aktuálnom stave počasia sú len z miest, kde sa nachádzajú meteorologické stanice. V rámci projektu sa v dňoch 28 a

29.06.2018 uskutočnil na pôde Aerologického a radiačného centra SHMU v Gánovciach pracovný seminár, ktorého sa okrem pracovníkov VC zúčastnili aj na projekte spolupracujúci kolegovia zo stavebnej a elektrotechnickej fakulty UNIZA. V rámci semináru odzneli prednášky a názorné demonštrácie o prístrojovej technike v meteorologických meraniach (Mgr. Peter Hrabčák, SHMU), aerosondážnych meraniach s praktickou ukážkou štartu a sledovania letu stratosferického balóna (Mgr.Anna Pribulová, SHMU), synoptickej metorológii (RNDr. Anna Buchholcerová, SAV) a  klimatológii (Dr. Pavel Štastný, SHMU).

Chceli by sme sa zároveň poďakovať spolupracujúcim organizáciám, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu a Slovenskej akadémii vied za aktívnu podporu a spoluprácu pri  výskume a organizácii semináru, poskytnutie priestorov, technických prostriedkov a vynaložený čas na zaujímavé prednášky.

cal01. 07. 2018

Udelenie titulu „doctor honoris causa“ prof. Ing. Máriovi Guaglianovi

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., dňa 20. júna 2018 v obradnej sieni Radnice mesta Žilina slávnostne odovzdala atribúty titulu „doctor honoris causa“  prof. Ing. Máriovi Guaglianovi, profesorovi Politecnico di Milano, Taliansko. Pán profesor Mário Guagliano je dlhoročným spolupracovníkom Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline a výraznou mierou prispel k rozvoju Výskumného centra najmä v oblasti výskumu materiálov pre dopravné prostriedky.

cal21. 06. 2018

AMiCE projektové stretnutie

Dňa 4.6.-5.6.2018 sa uskutočnilo na Technickej univerzite v Liberci stretnutie partnerov projektu AMiCE. Jednotliví projektoví partneri predstavili projektové aktivity v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky, ktorým sa budú venovať počas implementácie projektu. Malé a stredné výrobné podniky sa môžu čoskoro tešiť na školenia v oblasti využitia 3D tlače vo výrobe. Onedlho bude vybudovaná aj znalostná platforma, kde sa budú môcť výrobné MSP dozvedieť o tom, čo im 3D tlač prinesie a ako ju môžu efektívne využiť a nahradiť časť výroby, kde sa v súčasnosti využívajú menej efektívne výrobné postupy.

cal06. 06. 2018