SKEN

Aktuality

Deň zdravého ovzdušia na Žilinskej univerzite v Žiline

V sobotu, 28. septembra 2019 sa v areáli ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE, VEĽKÝ DIEL uskutoční  Deň zdravého ovzdušia. Mottom podujatia bude: „Čo ja môžem urobiť pre zlepšenie ovzdušia vo svojom okolí.“. Deti, študenti a aj dospelí si môžu vo vedomostnom teste overiť svoje znalosti z oblasti znečistenia ovzdušia. Účastníci, ktorí sa zapoja do vedomostného kvízu, budú odmenení propagačnými predmetmi  a dostanú aj malé občerstvenie.

Podujatie sa uskutoční v rámci projektu AIR TRITIA - JEDNOTNÝ PRÍSTUP K SYSTÉMU RIADENIA ZNEČISTENIA OVZDUŠIA PRE FUNKČNÉ MESTSKÉ OBLASTI V REGIÓNE TRITIA, ktorý je financovaný programom Interreg CENTRAL EUROPE.

 

cal19. 09. 2019

Fotogaléria
(1 fotografií)


 

Obehové hospodárstvo

V rámci projektu AMiCE sa zaoberáme aj obehovým hospodárstvom. Táto téma bola doposiaľ na Slovensku nová a preto sa ňou zainteresovaní zaoberali len okrajovo. V súčasnosti však nastala veľká zmena a táto téma sa čoraz viac skloňuje v médiách aj dokumentoch, ktoré sú tvorené ministerstvami a štátnymi agentúrami.

Ministerstvo životného prostredia spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia vytvorili publikáciu s názvom Obehové hospodárstvo, budúcnosť rozvoja Slovenska (http://online.fliphtml5.com/rtvb/axkz/#p=1). Táto publikácia vysvetľuje prechod od lineárneho hospodárstva k obehovému, prezentuje príklady dobrej praxe, rozhovory s odborníkmi ako aj trendy a výzvy v prechode k obehovému hospodárstvu.

To, že Európska únia aj členské štáty prijali rôzne opatrenia k zamedzeniu tvorby odpadov sme si mohli všimnúť, pretože sa priamo dotýkajú nášho každodenného života, napr. v obmedzeniach igelitových tašiek v obchodných reťazcoch a ich povinným spoplatňovaním.

Aké ďalšie obmedzenia nás čakajú? V oblasti obehového hospodárstva sa môžeme tešiť na tlak na recykláciu a znovu používanie materiálov vo výrobe. Všetko, čo sa dá znova použiť, by nemalo byť vyhodené ako odpad, ale znovu použité vo výrobe nových produktov. Začnú sa podporovať projekty, ktoré sa budú správať na základe princípov obehového hospodárstva.

Jednému z takýchto projektov sa venuje aj náš kolega, ktorý píše komplexný výskumný projekt zameraný na batérie do elektromobilov, ich predlžovanie životnosti, recykláciu, či tzv. second life, kedy výskumníci definujú potenciál použitých batérií v elektromobiloch a navrhnú, ako by sa im dal „vdýchnuť druhý život“. Tešíme sa na výsledky, ktoré výskumníci v tejto oblasti dosiahnu, nakoľko takýto posun výrazne ovplyvní nielen naše životy, ale najmä naše životné prostredie.

cal20. 06. 2019

Výskumná spolupráca s Poľskou republikou

Výskumné centrum rozvíja spoluprácu s najvýznamnejšími poľskými výskumnými organizáciami. Doc. Ing. Tibor Donič, CSc. nadviazal  spoluprácu s pracoviskom Poľskej akadémie vied v Krakowe zameraného na fyzikálnu metalurgie kovov, kovových zliatin a kompozitných materiálov. Pracovisko je vybavené najmodernejšími analytickými systémami a tiež poloprevádzkovou sekciou, kde sú pripravované aktuálne najmodernejšie materiály pre široké inžinierske aplikácie. Jedná sa o celý komplex neželezných kovov ale aj vysokopevné zliatiny na báze železa. Aktuálne a dlhodobo je tu priestor na podávanie spoločných vedecko-výskumných projektov ale aj bilaterálnej spolupráce-projekty APVV.

Rozvíja sa tiež perspektívna spolupráca so Sliezskou technickou univerzitou v Gliwiciach, pracoviskom zameraným na pokročilé materiály na báze horčíka, hliníka, medi, titánu a tiež kompozitných gradientných materiálov pre oblasť elektromobility. Toto pracovisko analyzuje materiály, ktoré by mali v princípe submikrónovú štruktúru. Tieto štruktúry sa vyznačujú vysokou mechanickou pevnosťou, nízkym elektrickým odporom a odolnosťou proti prirodzenému a umelému starnutiu vnútorných štruktúr. Priestor by bol tiež pre analýzy koróznej odolnosti týchto materiálov a to v rôznych koróznych prostrediach. Perspektívne je tiež možné počítať s PVD technológiou, vákuovým kalením špeciálnych materiálov, únavovými skúškami, creepovými skúškami a HPT technológiou. Rozvíjajú sa spoločné publikačné aktivity a stáže študentov a pracovníkov Výskumného centra na Sliezskej technickej univerzite v Gliwiciach.

cal18. 09. 2018

AMiCE projekt bol odprezentovaný na medzinárodných konferenciách

Projekt AMiCE je v súčasnosti zameraný na vývoj e-platformy, vďaka ktorej budú mať relevantné zainteresované subjekty možnosť získať informácie o 3D tlači a kruhovej ekonomike, výzvach súvisiacich s pokročilými technológiami a kruhovou ekonomikou, podporných schémach, schémach financovania, atď. V súčasnosti sa chystá projektové stretnutie v Janove, v Taliansku, kde sa dopracuje tzv. Foresight štúdia, kde sa kriticky zhodnocuje budúci rozvoj v oblasti 3D tlače a kruhovej ekonomiky na Slovensku, ako aj v ďalších partnerských krajinách. Výskumníci z projektu promovali v auguste a septembri aktivity a výstupy projektu aj na medzinárodných konferenciách, ako je 13th International Conference on Knowledge Management in Organizations a The 59th International Conference of Machine Design Departments.

cal10. 09. 2018

Účasť Výskumného centra na medzinárodnej konferencii EUROCORR 2018 v Krakowe

Výsledky prác Výskumného centra úspešne prezentoval Ing. Filip Pastorek, PhD. na najväčšej európskej konferencii zameranej na koróziu Eurocorr 2018, ktorá sa uskutočnila v neďalekom Krakowe za účasti popredných svetových univerzít a výskumných centier ako sú: Technocentre Renault, Toyota Motor Europe, Corrosion and Protection Centre (The University of Manchester), Delft University of Technology, National Institute for Materials Science (Japan), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Brazil), KTH Royal Institute of Technology (Sweden), Max-Planck-Institut fur Eisenforschung GmbH (Germany), Swansea University (United Kingdom), Helmholtz Zentrum Geesthacht (Germany), atď.

V rámci konferencie bolo prezentovaných viac ako 650 odborných prednášok v 13 paralelných sekciách ako: Automotive Corrosion, Organic Coatings, Inorganic Coatings, Metallic Coatings, Mechanisms and Methods, Atmospheric Corrosion, JS Accelerated Corrosion Testing, Marine Corrosion, Corrosion and Scale Inhibition, atď.

Príspevok výskumníkov Výskumného centra s názvom: „Characterization of plasma electrolytic oxidation influence on corrosion behaviour of AZ31 magnesium alloy in various chloride containing environments” bol jedným z mála prezentovaných výskumov zameraných na plazmovú elektrolytickú oxidáciu horčíkových zliatin, čím vyvolal adekvátny záujem odbornej verejnosti.

cal03. 09. 2018