SKEN

Aktuality

Projekt sledovania dolných vrstiev troposféry

Na pôde VC už dlhšiu dobu prebieha v spolupráci s Ústavom vied o zemi SAV a SHMU  výskum v oblasti sledovania dolných vrstiev troposféry na základe monitorovania signálov sietí mobilných operátorov. Hlavný prínos tejto aktivity spočíva v môžnosti celoplošného sledovania prízemných vrstiev atmosféry v hladine do 100m (výskyt prívalových daždov, zrážok, hmly, vlhkosti, turbulencie ovzdušia a iné), kam už nedosiahnú meteorologické radary a dostupné informácie o aktuálnom stave počasia sú len z miest, kde sa nachádzajú meteorologické stanice. V rámci projektu sa v dňoch 28 a

29.06.2018 uskutočnil na pôde Aerologického a radiačného centra SHMU v Gánovciach pracovný seminár, ktorého sa okrem pracovníkov VC zúčastnili aj na projekte spolupracujúci kolegovia zo stavebnej a elektrotechnickej fakulty UNIZA. V rámci semináru odzneli prednášky a názorné demonštrácie o prístrojovej technike v meteorologických meraniach (Mgr. Peter Hrabčák, SHMU), aerosondážnych meraniach s praktickou ukážkou štartu a sledovania letu stratosferického balóna (Mgr.Anna Pribulová, SHMU), synoptickej metorológii (RNDr. Anna Buchholcerová, SAV) a  klimatológii (Dr. Pavel Štastný, SHMU).

Chceli by sme sa zároveň poďakovať spolupracujúcim organizáciám, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu a Slovenskej akadémii vied za aktívnu podporu a spoluprácu pri  výskume a organizácii semináru, poskytnutie priestorov, technických prostriedkov a vynaložený čas na zaujímavé prednášky.

cal01. 07. 2018