SKEN

Aktuality

Dizertačné práce

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií predstavuje dve témy vypísaných dizertačných prác orientovaných na prebiehajúce a pripravované výskumné projekty.

1. Výskum využitia metód strojového učenia pre aplikáciu v oblasti rehabilitačných aktivít.
Cieľom práce je výskum využiteľnosti metód strojového učenia pri rehabilitačných procedúrach pacientov so zníženou alebo zmenenou pohyblivosťou. Návrh obsahuje subsystém pre zber dát zo zdravotnej pomôcky následne implementovaný ako embedded zariadenie v laboratórnych podmienkach; vytvorenie súboru dát pre správne a nesprávne scenáre použitia pomôcky; identifikáciu parametrov ovplyvňujúcich použitie pomôcky. Predpokladá sa znalosť základov elektroniky a programovania (jazyky C a Python). Overenie navrhnutého riešenia je očakávané v laboratóriu aj v praxi.

2. Výskum možností využitia umelej inteligencie pre identifikáciu stavov technologického procesu povlakovania horčíkových zliatin.
Cieľom dizertačnej práce je návrh metodiky procesu zberu, analýzy a vyhodnotenia dát zo v súčasnosti dostupných meraní a ďalších existujúcich, či pridaných senzorov pri technologickom procese povlakovania horčíkových zliatin. Je vyžadovaná synergia využitia metód a základných znalostí z oblasti elektroniky, automatizácie a  informatiky pre návrh parciálnych riešení a ich následnú integráciu vo funkčný systém využívajúci metódy strojového učenia. Overenie zvoleného riešenia je očakávané v laboratórnych podmienkach.

  • Študentom bude poskytnuté materiálne, ako aj infraštruktúrne vybavenie (notebook, 3D tlačiareň, prístrojové vybavenie) dostupné vo Výskumnom centre potrebné pre výskum a štúdium.
  • V rámci štúdia je očakávaná zahraničná odborná stáž v niektorej z partnerských organizácií (Nemecko, Česká republika, Chorvátsko) podľa zamerania práce.
  • Vzhľadom na to, že sa jedná o riešenie praktických problémov, je možné očakávať spoluprácu s praxou a aktívnu komunikáciu s odborníkmi v danej oblasti.

Kontakt pre informácie a konzultácie:
doc. Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
gabriel.gaspar@uniza.sk
T: +421 951 341 681

cal28. 04. 2022

Výskumníci zo Žiliny chcú zhodnocovať použité rúška a respirátory

Pandémia COVID-19 má okrem zdravotných a psychologických následkov aj dopady na životné prostredie, a nie malé. Preto sa svetové špičky vo výskume zaoberajú možnosťou recyklácie a ďalšieho využitia odpadu, ktorý vzniká v súvislosti s ochranou. Otázku, či je možné odpad z rúšok, respirátorov a masiek riešiť ekologicky a energeticky zároveň, si kladú aj výskumníci Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Ich práca je súčasťou technologického pokroku a snahy energeticky zlikvidovať jednorazové rúška spolu s respirátormi. Tie je možné spracovať pomocou mechanických úprav a následne pridávať ako prímes do drevených peliet: „Cieľom výskumu je znížiť množstvo produkovaného odpadu v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prispieť k ekologickému riešeniu,“ vysvetľuje hovorkyňa UNIZA Adriana Valentovičová.

Zdroje:

 

cal01. 12. 2021
Fotogaléria
(-2 fotografií)


 

Biobanka pomôže liečiť rakovinu aj zriedkavé ochorenia

Výskumné centrum UNIZA, FEIT UNIZA a FRI UNIZA spolupracujú pri založení systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry pre biobankovanie pri Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského v Bratislave

„Biobanky pre ľudské vzorky zohrávajú v oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti čoraz väčší význam. Predstavujú kľúčový nástroj na zvýšenie efektívnosti medicínskeho výskumu v globálnom rozsahu“, uviedla profesorka Andrea Čalkovská, dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Na Slovensku štartuje významný projekt založenia a prevádzkovania systému biobánk, o ktorý sa tímy odborníkov na Ministerstve zdravotníctva SR, Univerzite Komenského a Slovenskej akadémii vied (SAV), spolu s ďalšími slovenskými priekopníkmi intenzívne zasadzovali už niekoľko rokov. Úžasná vec sa nakoniec podarila a vďaka projektu financovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v celkovej výške približne 18M Euro  sa začína budovať národná biobanka ako systémové úložisko biologických vzoriek (tkanivá, bunky, krv a iné telesné tekutiny) od pacientov i zdravých ľudí. Ľudské biologické vzorky sú najvzácnejším zdrojom poznatkov medicínskeho výskumu, pričom sú k dispozícii len v obmedzenom množstve. V novovybudovanej biobanke v Martine sa budú uskladňovať už predtým diagnostikované vzorky pacientov z celého Slovenska v najmodernejších automatických systémoch pri uplatnení všetkých právnych a etických noriem. Neoddeliteľnou súčasťou je aj komplementárny projekt digitálnej biobanky tiež financovaný z   operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014-2020 vo výške skoro 11,6M Euro, zabezpečujúcej bioinformatickú časť ako aj archiváciu digitálnych záznamov a využívanie algoritmov umelej inteligencie, ktoré umožnia prepájať a nachádzať súvislosti medzi výsledkami analýz a klinickými dátami. Svoje know-how v oblasti informačných technológií na generovanie a analýzu dátových balíkov, vrátane „omics“ riešení, poskytnú odborníci zo Žilinskej univerzity. Spoločné a synergické využitie týchto zdrojov umožní realizovať mnohé výskumné aktivity, vrátane možnosti overenia výsledkov základného výskumu, napr. nových biomarkerov na klinických vzorkách, o vývoji nových modelov na skúmanie mechanizmov rakoviny a zriedkavých chorôb, pričom sa výrazne môžu zlepšiť podmienky participácie slovenskej vedy vo veľkých medzinárodných projektoch. V konečnom dôsledku etablovanie biobankovej infraštruktúry vedie k rozširovaniu poznatkov o zdraví, chorobách a ich vývoji. Ich implementácia do praxe pomôže zachovať zdravie alebo úspešne liečiť mnohé vážne choroby.

Infraštruktúra, ktorá na Slovensku dlhodobo chýbala ako v jednej z mála krajín EU, pomôže vedcom nachádzať súvislosti vzniku ochorení a  efektívnejšie im predchádzať. Slovensko sa má možnosť zapojiť aj do európskej či svetovej siete národných biobánk, a tak zvýšiť úspešnosť výskumu a vývoja v oblasti nových preventívnych opatrení, diagnostiky či liečby. Biobanka ako zdroj dát, expertízy a klinických súvislostí môže posilniť a rozvíjať aj inovačné aktivity výskumníkov a nových firiem na Slovensku i v kontexte medzinárodnej spolupráce. Ako základný predpoklad pre rozvoj excelentného biomedicínskeho výskumu má biobanka veľký potenciál viesť k vývoju unikátnych nových postupov, či liekov, ktoré zviditeľnia Slovensko na inovačnej mape v oblasti zdravia.

Projektový program infraštruktúry biobánk tvorí komplexné konzorcium vedené Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine Univerzity Komenského v Bratislave,  spolu s Biomedicínskym centrom SAV v Bratislave, Centrom sociálnych a psychologických vied SAV v Bratislave, Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ministerstvom zdravotníctva SR, Národným onkologickým ústavom v Bratislave, Národným ústavom reumatických chorôb v Piešťanoch a Žilinskou univerzitou v Žiline.

cal02. 03. 2021

Podujatie AMiCE Info-Session

V rámci projektu AMiCE sme na Mikuláša 6.12.2019 zorganizovali podujatie Info-Session s firmami a výskumníkmi, ktorí sa zaoberajú 3D tlačou a cirkulárkou ekonomikou. Účasť bola výnimočná, 26 ľudí podiskutovalo o tom, ako by sa tieto dve oblasti na Slovensku mohli viac rozvinúť - výskumne, biznisovo či projektovo. 3 firmy zozdieľali svoje skúsenosti s biznisom v týchto netradičných oblastiach. Výskumníci sa podelili o svoje výsledky výskumu. Odprezentoval sa aj ďalší projekt na Výskumnom centre - PLASMABORDER, ktorý využíva práve 3D tlač vo svojom výskume plazmového pera. Výsledkom stretnutia bolo zosumarizovanie výziev, ktorým firmy aj výskumníci čelia v oblasti 3D tlače a cirkulárnej ekonomiky. Týmito výzvami sa budeme ďalej v projekte zaoberať. O riešeniach Vás budeme informovať.

cal09. 12. 2019


Fotogaléria
(1 fotografií)


 

Deň zdravého ovzdušia na Žilinskej univerzite v Žiline

V sobotu, 28. septembra 2019 sa v areáli ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE, VEĽKÝ DIEL uskutoční  Deň zdravého ovzdušia. Mottom podujatia bude: „Čo ja môžem urobiť pre zlepšenie ovzdušia vo svojom okolí.“. Deti, študenti a aj dospelí si môžu vo vedomostnom teste overiť svoje znalosti z oblasti znečistenia ovzdušia. Účastníci, ktorí sa zapoja do vedomostného kvízu, budú odmenení propagačnými predmetmi  a dostanú aj malé občerstvenie.

Podujatie sa uskutoční v rámci projektu AIR TRITIA - JEDNOTNÝ PRÍSTUP K SYSTÉMU RIADENIA ZNEČISTENIA OVZDUŠIA PRE FUNKČNÉ MESTSKÉ OBLASTI V REGIÓNE TRITIA, ktorý je financovaný programom Interreg CENTRAL EUROPE.

 

cal19. 09. 2019

Fotogaléria
(1 fotografií)