SKEN

Aktuality

Dizertačné práce

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií predstavuje dve témy vypísaných dizertačných prác orientovaných na prebiehajúce a pripravované výskumné projekty.

1. Výskum využitia metód strojového učenia pre aplikáciu v oblasti rehabilitačných aktivít.
Cieľom práce je výskum využiteľnosti metód strojového učenia pri rehabilitačných procedúrach pacientov so zníženou alebo zmenenou pohyblivosťou. Návrh obsahuje subsystém pre zber dát zo zdravotnej pomôcky následne implementovaný ako embedded zariadenie v laboratórnych podmienkach; vytvorenie súboru dát pre správne a nesprávne scenáre použitia pomôcky; identifikáciu parametrov ovplyvňujúcich použitie pomôcky. Predpokladá sa znalosť základov elektroniky a programovania (jazyky C a Python). Overenie navrhnutého riešenia je očakávané v laboratóriu aj v praxi.

2. Výskum možností využitia umelej inteligencie pre identifikáciu stavov technologického procesu povlakovania horčíkových zliatin.
Cieľom dizertačnej práce je návrh metodiky procesu zberu, analýzy a vyhodnotenia dát zo v súčasnosti dostupných meraní a ďalších existujúcich, či pridaných senzorov pri technologickom procese povlakovania horčíkových zliatin. Je vyžadovaná synergia využitia metód a základných znalostí z oblasti elektroniky, automatizácie a  informatiky pre návrh parciálnych riešení a ich následnú integráciu vo funkčný systém využívajúci metódy strojového učenia. Overenie zvoleného riešenia je očakávané v laboratórnych podmienkach.

  • Študentom bude poskytnuté materiálne, ako aj infraštruktúrne vybavenie (notebook, 3D tlačiareň, prístrojové vybavenie) dostupné vo Výskumnom centre potrebné pre výskum a štúdium.
  • V rámci štúdia je očakávaná zahraničná odborná stáž v niektorej z partnerských organizácií (Nemecko, Česká republika, Chorvátsko) podľa zamerania práce.
  • Vzhľadom na to, že sa jedná o riešenie praktických problémov, je možné očakávať spoluprácu s praxou a aktívnu komunikáciu s odborníkmi v danej oblasti.

Kontakt pre informácie a konzultácie:
doc. Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
gabriel.gaspar@uniza.sk
T: +421 951 341 681

cal28. 04. 2022