SKEN

Aktuality

Výskumná spolupráca s Poľskou republikou

Výskumné centrum rozvíja spoluprácu s najvýznamnejšími poľskými výskumnými organizáciami. Doc. Ing. Tibor Donič, CSc. nadviazal  spoluprácu s pracoviskom Poľskej akadémie vied v Krakowe zameraného na fyzikálnu metalurgie kovov, kovových zliatin a kompozitných materiálov. Pracovisko je vybavené najmodernejšími analytickými systémami a tiež poloprevádzkovou sekciou, kde sú pripravované aktuálne najmodernejšie materiály pre široké inžinierske aplikácie. Jedná sa o celý komplex neželezných kovov ale aj vysokopevné zliatiny na báze železa. Aktuálne a dlhodobo je tu priestor na podávanie spoločných vedecko-výskumných projektov ale aj bilaterálnej spolupráce-projekty APVV.

Rozvíja sa tiež perspektívna spolupráca so Sliezskou technickou univerzitou v Gliwiciach, pracoviskom zameraným na pokročilé materiály na báze horčíka, hliníka, medi, titánu a tiež kompozitných gradientných materiálov pre oblasť elektromobility. Toto pracovisko analyzuje materiály, ktoré by mali v princípe submikrónovú štruktúru. Tieto štruktúry sa vyznačujú vysokou mechanickou pevnosťou, nízkym elektrickým odporom a odolnosťou proti prirodzenému a umelému starnutiu vnútorných štruktúr. Priestor by bol tiež pre analýzy koróznej odolnosti týchto materiálov a to v rôznych koróznych prostrediach. Perspektívne je tiež možné počítať s PVD technológiou, vákuovým kalením špeciálnych materiálov, únavovými skúškami, creepovými skúškami a HPT technológiou. Rozvíjajú sa spoločné publikačné aktivity a stáže študentov a pracovníkov Výskumného centra na Sliezskej technickej univerzite v Gliwiciach.

cal18. 09. 2018