SKEN

Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií

integrovana infrastruktura  
Názov projektu: Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T426
Miesto realizácie projektu Žilina
Žiadateľ Žilinská univerzita v Žiline
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Výzva - kód Výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
Výška nenávratného finančného príspevku 3 943 115,47 € EUR
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu 48 mesiacov
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 01/2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 12/2019

Hlavný cieľ projektu:

Stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti „Progresívne materiály a nanotechnológie “ a umožniť realizovať nezávislý špičkový výskum a vývoj v oblasti materiálov
Hlavná aktivita projektu: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti materiálov
Naplnenie tejto aktivitz bude realizované cez tieto parciálne podaktivity:
  • Progresívne materiály a technológie ich povrchových úprav a analýz pre oblasť strojárskeho priemyslu
  • Nezávislý výskum a vývoj v oblasti moderných stavebných materiálov a technológií s využitím v priemyselnej infraštruktúre
  • Progresívne materiály a nanotechnológie pre oblasť elektrotechniky
  • Hodnotenie moderných materiálov z hľadiska bezpečnosti prevádzky