SKEN
...Research for people

Projekty riešené na Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline sú podporené aj prostredníctom financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

vyskum a inovacie

Na Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline je riešený projekt na podporu konfliktom ohrozenej kariéry výskumnej pracovníčky Very Tinkovej, č. 09I03-03-V01-00097

Kód ITMS / ITMS2014+

Aktuálne riešené projekty podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja