SKENVýskumné centrum Žilinskej univerzity

Názov projektu: Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov
Kód projektu v ITMS2014+ 313011V465
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
Prioritná os 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)
Konkrétny cieľ 313010041 – 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Stručný opis projektu Vytvorenie dlhodobého excelentného výskumného, vývojového a inovačného ekosystému v oblasti geopriestorových informačno-komunikačných technológií na báze aktívneho partnerstva medzi štátnym a verejným sektorom výskumu a vývoja a priemyselným sektorom.
Názov a sídlo prijímateľa Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Partneri Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Komenského v Bratislave, YMS, a.s.
Trvanie projektu 10/2019 - 06/2023
Zazmluvnaná výška NFP 10 456 106,96 EUR
Zazmluvnaná výška NFP pre UNIZA 2 645 180,65 EUR
Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP Žilina, Zvolen, Trnava
Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP Bratislava - mestská časť Karlova Ves

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“