SKENSystémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Názov projektu: Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia
Kód projektu v ITMS2014+ 313011AFG5
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
Prioritná os 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)
Konkrétny cieľ 313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
Stručný opis projektu Rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovanie systému biobankingu pre nádorové a raritné ochorenia a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr.
Názov a sídlo prijímateľa Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.
Partneri Biomedicínske centrum SAV, Bratislava; Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava; Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; Národný onkologický ústav v Bratislave; Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Žilinská univerzita v Žiline.
Trvanie projektu 06/2020 - 06/2023
Zazmluvnaná výška NFP 17 894 129,32 EUR
Zazmluvnaná výška NFP pre UNIZA 978 020,25 EUR
Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP Martin, Piešťany, Žilina.
Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Nové Mesto Bratislava - mestská časť Karlova Ves.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“