SKENVýskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií

Názov projektu: Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií
Kód projektu v ITMS2014+ 313011T426
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
Prioritná os 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)
Konkrétny cieľ 313010031 - 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
Stručný opis projektu Stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti „Progresívne materiály a nanotechnológie“ a umožniť realizovať nezávislý špičkový výskum a vývoj v oblasti materiálov.
Hlavná aktivita projektu: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti materiálov
Naplnenie tejto aktivity bude realizované cez tieto parciálne podaktivity:
  • Progresívne materiály a technológie ich povrchových úprav a analýz pre oblasť strojárskeho priemyslu
  • Nezávislý výskum a vývoj v oblasti moderných stavebných materiálov a technológií s využitím v priemyselnej infraštruktúre
  • Progresívne materiály a nanotechnológie pre oblasť elektrotechniky
  • Hodnotenie moderných materiálov z hľadiska bezpečnosti prevádzky
Názov a sídlo prijímateľa Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Trvanie projektu 01/2016 - 12/2019
Zazmluvnaná výška NFP 2 855 629,46 EUR
Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP Žilinský kraj, okres Žilina, mesto Žilina

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“