SKENVytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Názov projektu: Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry
Kód projektu v ITMS2014+ 313011AFG4
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
Prioritná os 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)
Konkrétny cieľ 313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
Stručný opis projektu Rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovania systému dátového biobankingu a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr
Názov a sídlo prijímateľa Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Partneri Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; Univerzita Komenského v Bratislave
Trvanie projektu 06/2020 - 06/2023
Zazmluvnaná výška NFP 11 590 338,03 EUR
Zazmluvnaná výška NFP pre UNIZA
Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP Žilina, Martin
Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP Bratislava - mestská časť Nové Mesto

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“