SKENIntegratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

Názov projektu: Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života
Kód projektu v ITMS2014+ 313011V446
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Operačný program 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
Prioritná os 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)
Konkrétny cieľ 313010041 – 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
Stručný opis projektu Zlepšenie zdravia obyvateľstva prostredníctvom inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov pri troch závažných nádorových ochoreniach (karcinóm prsníka, karcinóm pľúc a kolorektálny karcinóm) a ich komparatívnej verifikácie medicínskej využiteľnosti a ekonomickej vhodnosti s inovatívnym využitím potenciálu IHC, molekulovo-genetických analýz tkanivových aj tekutých biopsií, bioinformatiky, zdravotníckych a informačných technológií.
Názov a sídlo prijímateľa Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.
Partneri Anima Group, s.r.o.; BIOHEM, spol. s r.o.; Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied; Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied; IPESOFT spol. s r.o.; Lambda Life a.s.; MABPRO, a.s.; Martinské bioptické centrum, s.r.o.; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Žilinská univerzita v Žiline.
Trvanie projektu 09/2019 - 06/2023
Zazmluvnaná výška NFP 10 698 305,91 EUR
Zazmluvnaná výška NFP pre UNIZA 927 495,83 EUR
Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP Martin, Nitra, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Západ, Trenčín, Žilina
Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Karlova Ves.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“