SKEN

ITMS projekt

Vznik Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline je priamo spätý s pridelením výskumného grantu v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na budovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier.

NÁZOV projektu
Výskumné centrum Žilinskej univerzity
Číslo projektu
26220220183
CIEĽ projektu
Vybudovanie Výskumného centra a skvalitnenie infraštruktúry ŽU s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prenosom výsledkov výskumu a inovácií do praxe
PRIJÍMATEĽ
Žilinská univerzita v Žiline
PARTNER
Výskumný ústav dopravný a.s.
Operačný program
Výskum a vývoj
Spolufinancovanie
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os
2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie
2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

ITMS projekt v číslach:

itms 1

ITMS projekt v číslach

25.760.494,64 EUR

Celkové oprávnené výdavky projektu

24 340 233,38 EUR

Nenávratný finančný príspevok z ERDF+ ŠR

1.420.260,73 EUR

itms 2

Časový rámec realizácie projektu

05/2013-06/2015