Cena za transfér technológií

Ocenenie COINTT 2023

Cenu za transfer technológií na Slovensku získala mladá vedkyňa z Výskumného Centra UNIZA.
V kategórii Inovátor/Inovátorka zvíťazila Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD., ktorá sa vo svojom výskume venuje analýze palív a redukcii emisií predovšetkým tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla
Cenu si prevzala 24. októbra na konferencii COINTT 2023 v Bratislave.

Cieľom súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU je oceniť výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov, motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií. Súťaž prebieha v troch kategóriách: Inovácia, Inovátor/Inovátorka, Počin v oblasti transferu technológií.