History


2013

Formálny vznik Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline

Výskumné centrum UNIZA formálne vzniklo 1. 5. 2013 na základe pridelenia výskumného grantu s rovnomenným názvom v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na budovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja Žilinskej univerzite v Žiline ako prijímateľovi grantu. Celkové oprávnené výdavky projektu boli vo výške 24 340 233,38 EUR, pričom samotné riešenie projektu prinieslo približne 100 miest pre výskumných, odborných a administratívnych pracovníkov.

Spoluzakladateľom a historicky prvým riaditeľom Výskumného centra UNIZA sa stal doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD


2014

Spustenie oficiálnej výstavby

Oficiálna výstavba inteligentnej budovy Výskumného centra UNIZA odštartovala 13. júna 2014, keď základný kameň na univerzitnej pôde poklepali rektorka ŽU prof. Tatiana Čorejová, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. Dušan Čaplovič, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ing. Dušan Petrík, predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, primátor Žiliny Ing. Igor Choma, konateľ a riaditeľ spoločnosti EIFFAGE CONSTRUCTION Slovenská republika, s. r. o. Andrej Senderák, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku ŽU doc. Michal Zábovský a riaditeľ Výskumného centra ŽU doc. Branislav Hadzima.


2015

Slávnostné otvorenie Výskumného centra UNIZA

Žilinská univerzita slávnostne otvorila Výskumné centrum UNIZA 7. decembra 2015. Na snímke bývalý minister školstva Ján Mikolaj (vľavo), minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Tatiana Čorejová, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku ŽU v Žiline Michal Zábovský a predseda ŽSK Juraj Blanár.

Zdroj a foto: TASR Erika Ďurčová


2020

Cena za vedu a techniku za rok 2020

Za výskum progresívnych povrchových úprav kovových materiálov pre priemyselné a biomedicínske aplikácie získal Ing. Filip Pastorek, PhD. z divízie výskumu materiálov pre dopravu Cenu za vedu a techniku za rok 2020 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov udeľovanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.


2021

Zmena riaditeľa VC UNIZA

Po súhlase prof. Branislava Hadzimu, PhD. s vykonávaním funkcie Koordinátora vedy a výskumu UNIZA sa povereným a následne riadnym riaditeľom Výskumného centra UNIZA stal jeho niekdajší doktorand Ing. Filip Pastorek, PhD.


2021

Cena za vedu a techniku za rok 2021

Za výskum využitia nanoštruktúrnych povrchových vrstiev pre zvýšenie úžitkových vlastností konštrukčných materiálov získal Ing. Libor Trško, PhD. z divízie výskumu materiálov pre dopravu Cenu za vedu a techniku za rok 2021 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov udeľovanú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.


2023

Cena za transfer technológií na Slovensku 2023

Za výskum energetického zhodnocovania produkovaného odpadu v súvislosti s pandémiou COVID-19 prostredníctvom peliet ako alternatívneho paliva získala Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD. z divízie výskumu inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energií Cenu za transfer technológií na Slovensku 2023 v kategórii Inovátor/ Inovátorka udeľovanú Centrom vedecko-technických informácií SR.


2024

Reštrukturalizácia Výskumného centra UNIZA

Po schválení Akademickým senátom UNIZA v roku 2023 vstúpila do platnosti nová organizačná štruktúra Výskumného centra UNIZA od 1. 1. 2024. Došlo k zmene názvov výskumných oddelení, vzniku vedeckého inkubátora a zániku regionálneho centra v dôsledku prirodzeného vývoja personálneho a laboratórneho aparátu na Výskumnom centre a zabezpečenia jeho efektívneho fungovania pre ďalšie obdobie.


2024

Nová web stránka Výskumného centra UNIZA

Po prípravách v roku 2023 bola v roku 2024 oficiálne spustená nová web stránka výskumného centra vytvorená v súlade s aktuálnymi trendmi za účelom lepšieho zviditeľnenia Výskumného centra a transparentnejšieho prehľadu o jeho realizovanom výskume, projektoch, kľúčových výskumníkoch, úspechoch a disponibilnej infraštruktúre.