SKENPodpora výskumno-vývojových kapacít na poli generovania pokročilých softvérových nástrojov určených na zvýšenie odolnosti hospodárskych subjektov pred nadmernou volatilitou trhu s energetickými komoditami

Názov projektu: Podpora výskumno-vývojových kapacít na poli generovania pokročilých softvérových nástrojov určených na zvýšenie odolnosti hospodárskych subjektov pred nadmernou volatilitou trhu s energetickými komoditami
Kód projektu v ITMS2014+ 313011BUK9
Poskytovateľ Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Operačný program 311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra
Prioritná os 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)
Konkrétny cieľ 313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
Stručný opis projektu Prostredníctvom výskumno-vývojových činností navrhnúť, analyzovať, testovať, verifikovať dopytované riešenia v rámci problematiky volatility na trhu s energetickými komoditami, a to všetko na báze poznatkov vedúcich k výberu rizikových indikátorov, ktoré sú v rámci daných procesov obchodovania s energiou na trhu prítomné. Štandardnými vedeckými, výskumno-vývojovými a inžinierskymi postupmi žiadateľa a partnera vytvoriť základný softvérový rámec, ktorý by dokázal prispieť citeľným spôsobom ku riadeniu rizík prítomných v rámci procesov spojených so zabezpečením dopytovaných energetických surovín na trhu, avšak pri eliminácií negatívnych prvkov prejavovanej cenovej volatility trhu.
Názov a sídlo prijímateľa Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Partner IPESOFT, spol. s r.o. Bytčická 2, 01001 Žilina
Trvanie projektu 05/2022 - 11/2023
Zazmluvnaná výška NFP 1 497 852,74 €
Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP Žilina.