ITMS 313011BUK9

PODPORA VÝSKUMNO-VÝVOJOVÝCH KAPACÍT NA POLI GENEROVANIA POKROČILÝCH SOFTVÉROVÝCH NÁSTROJOV URČENÝCH NA ZVÝŠENIE ODOLNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV PRED NADMERNOU VOLATILITOU TRHU S ENERGETICKÝMI KOMODITAMI


Názov projektu:
Podpora výskumno-vývojových kapacít na poli generovania pokročilých softvérových nástrojov určených na zvýšenie odolnosti hospodárskych subjektov pred nadmernou volatilitou trhu s energetickými komoditami

Kód projektu v ITMS2014+:
313011BUK9

Poskytovateľ:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Operačný program:
311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:
313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)

Konkrétny cieľ:
313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie

Stručný opis projektu:
Prostredníctvom výskumno-vývojových činností navrhnúť, analyzovať, testovať, verifikovať dopytované riešenia v rámci problematiky volatility na trhu s energetickými komoditami, a to všetko na báze poznatkov vedúcich k výberu rizikových indikátorov, ktoré sú v rámci daných procesov obchodovania s energiou na trhu prítomné. Štandardnými vedeckými, výskumno-vývojovými a inžinierskymi postupmi žiadateľa a partnera vytvoriť základný softvérový rámec, ktorý by dokázal prispieť citeľným spôsobom ku riadeniu rizík prítomných v rámci procesov spojených so zabezpečením dopytovaných energetických surovín na trhu, avšak pri eliminácií negatívnych prvkov prejavovanej cenovej volatility trhu.

Názov a sídlo prijímateľa:
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Partner:
IPESOFT, spol. s r.o. Bytčická 2, 01001 Žilina

Trvanie projektu:
05/2022 – 11/2023

Zazmluvnaná výška NFP:
1 497 852,74 €

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP:
Žilina

Prílohy:
Zborník Entris (pdf, 4 MB)