Výskumné centrum UNIZA je unikátne vedecko-výskumné pracovisko Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré vzniklo v roku 2013 vďaka finančnej podpore vo forme výskumného grantu v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Účelom prideleného grantu bolo vybudovanie špičkovej výskumnej inštitúcie a skvalitnenie infraštruktúry ŽU s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska v rámci základného a aplikovaného výskumu. Hlavnými výskumnými oblasťami, na ktoré sa Výskumné centrum UNIZA zameriava, sú oblasti, v ktorých je Žilinská univerzita v Žiline etablovaná na excelentnej úrovni v rámci EÚ. Sú to oblasti zamerané najmä na dopravu, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechniku a obnoviteľné zdroje energií. Výskumné úlohy v týchto oblastiach sú riešené na troch vyprofilovaných oddeleniach: oddelení materiálových vied, oddelení obnoviteľných zdrojov energií a oddelení senzorických systémov, v rámci ktorých Výskumné centrum UNIZA disponuje modernou laboratórnou infraštruktúrou a špičkovým vedeckým kolektívom.

Výskumné centrum UNIZA v rámci projektovej činnosti taktiež vytvára priestor pre mladých talentovaných výskumníkov, doktorandov, postdoktorandov a špičkových vedcov nielen zo Žilinskej univerzity v Žiline a ostatných slovenských univerzít, ale aj zo zahraničia, pre realizáciu ich nápadov a výskumu v súlade s národnou stratégiou RIS3 v rámci jednotlivých oddelení a vedeckého inkubátora. O úspechu tejto stratégie svedčia získané ocenenia na národnej úrovni. Výskumné centrum taktiež spolupracuje s fakultami Žilinskej univerzity v Žiline v rámci vzdelávacieho procesu študentov a partnermi z oblasti priemyslu na realizácii výskumných a vývojových aktivít.

Hlavnou úlohou Výskumného centra UNIZA je realizácia excelentného základného a aplikovaného výskumu medzinárodného charakteru.

Aktuality