Oddelenie materiálových vied

Oddelenie materiálových vied sa špecializuje najmä na aplikovaný výskum progresívnych povrchových úprav s cieľom zlepšiť korózne a mechanické vlastnosti kovových konštrukčných materiálov. Oddelenie disponuje laboratóriami vybavenými modernými technológiami modifikácie povrchu a prístrojmi umožňujúcimi analýzu povrchových, elektrochemických, chemických a mechanických vlastností širokej škály konštrukčných materiálov. Okrem toho poskytuje oddelenie analyzačnú a konzultačnú činnosť pri riešení aplikačných, vývojových a výrobných problémov v priemyselných podnikoch.

Členovia

Ing. Daniel Kajánek, PhD.

Ing. Filip Pastorek, PhD.

Ing. Zuzana Florková, PhD.

Ing. Libor Trško, PhD.

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

M.Sc. Ružica Nikolič, Ph.D.

Ing. Juliána Dziková, PhD.

doc. RNDr. Peter Minárik, Ph.D.

Ing. Michal Jambor, PhD.

Ing. Jana Pastorková

Ing. Martina Jacková

Ing. Róbert Cibula

Pracovníci oddelenia aktívne spolupracujú so špičkovými výskumnými inštitúciami naprieč celou Európou (IT, DE, ČR, PL, MT a iné) a výsledky výskumu sú priebežne publikované v popredných impaktovaných časopisoch, ako napr. Acta Biomaterialia, International Journal of Fatigue, Advanced Engineering Materials, Surface and Coatings Technology, Materials and Design a pod. Oddelenie taktiež aktívne poskytuje svoje služby popredným priemyselným podnikom v regióne. V rámci výskumných aktivít boli úspešne riešené projekty v rámci schém UNIZA, VEGA, APVV a projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Hlavnými výskumnými smermi oddelenia sú:

• Oblasť povrchových úprav progresívnych kovových materiálov s aplikačným využitím v doprave. Výskum a vývoj v oblasti zvyšovania koróznej odolnosti kovových materiálov v agresívnych prostrediach, mechanických vlastností a únavovej životnosti cyklicky namáhaných komponentov s cieľom znižovania hmotnosti dopravných prostriedkov a redukcie produkovanej uhlíkovej stopy.

• Oblasť biomedicínskeho inžinierstva. Výskum je zameraný na oblasť biodegradovateľných implantátov z ultraľahkých zliatin horčíka pracujúcich v podmienkach ľudského tela, pričom cieľom je zvyšovať koróznu stabilitu týchto materiálov pomocou biokompatibilných modifikácii povrchu, ktoré predĺžia životnosť implantátu a po skončení funkčnej fázy jeho životnosti zabezpečia postupné bezpečné rozpustenie a odbúranie z ľudského tela.

Hlavnými analyzačnými a konzultačnými činnosťami pre priemysel sú:

• Hodnotenie zvyškových napätí v povrchových vrstvách kovových materiálov pomocou rӧntgenovej difrakcie.

• Hodnotenie obsahu zvyškového austenitu v tepelne spracovaných uhlíkových a ložiskových oceliach.

• Realizácia a vyhodnotenie expozičných koróznych skúšok.

• Metalografické posúdenie mikroštruktúry a mikroštruktúrnych defektov.

• Identifikácia charakteru porušenia kovových materiálov.