Projekty

Štrukturálne fondy EÚ

Projekty riešené na Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline sú podporené aj prostredníctom financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Na Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline je riešený projekt na podporu konfliktom ohrozenej kariéry výskumnej pracovníčky Very Tinkovej, č. 09I03-03-V01-00097


5.2022 – 11.2023 Podpora výskumno-vývojových kapacít na poli generovania pokročilých softvérových nástrojov určených na zvýšenie odolnosti hospodárskych subjektov pred nadmernou volatilitou trhu s energetickými komoditami
Projekt ITMS 313011BUK9 – ENTRIS
Strategickým cieľom projektu je reflektovať na dopyt zo strany priemyselných subjektov a realizovať výskumno-vývojové úlohy spojené s kreovaním tzv. základného softvérového rámca na úrovni pripravenosti TRL4 (technológia testovaná v laboratórnych podmienkach) pre identifikáciu a kvantifikáciu trhového rizika vo vysokovolatilnom prostredí energetických trhov, a to vrátane konštruovania vlastného výpočtového modulu určeného na získanie potrebných dát k výpočtu negatívnych vplyvov, ako aj samotnú kvantifikáciu týchto vplyvov na obchodný subjekt. Výstup bude disponovať aj funkcionalitami pre prediktívnu analýzu zmien trhovej situácie tak, aby zahŕňala relevantné oblasti príslušných trhových rizík s rôznymi nastaviteľnými parametrami a umožňovala simulovať rôzne potencionálne zmeny trhových situácií. Výsledne koncipovaný softvérový rámec bude pracovať na princípe vyhodnocovania viacerých rizík vyvolaných zmenami vlastností obchodovaných komodít a hlavne vysokou volatilitou cien energetických komodít. Projekt má vzhľadom na disponibilné časové možnosti a formálne náležitosti metodologické delenie na 2 aktivity – 1 pre žiadateľa a 1 pre partnera, s plánovanou dobou ukončenia 09/2023. Miestom realizácie je mesto Žilina.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=21d1cd12-c30b-42ef-84ae-2d506c79843c


1.2021 – 6.2023 Nezávislý výskum a vývoj technologických zostáv na báze produktov nositeľnej elektroniky, ako nástrojov zvyšovania hygienických štandardov v spoločnosti vystavenej vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19
Projekt ITMS 313011ASK8 – COVID
Hlavným cieľom projektu je priniesť nové poznatky v oblasti optimalizácie možností integrácie vybraných senzorických a informačných prvkov a subsystémov do prostredia nositeľnej elektroniky využiteľnej v rámci boja so šírením vírusu SARS-COV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Hlavná aktivita projektu (nezávislý výskum a vývoj realizovaný žiadateľom) je orientovaná na znalostnú oblasť „stroje, konštrukcie a zariadenia/technológie“, v rámci ktorej je identifikovaná priama väzba na hlavné SK NACE Q86 Zdravotníctvo (funkčná väzba C32 – Iná výroba a následne na podskupinu 32.50 Výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb).
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=023009ca-8724-4e33-bede-9770f18b4896


1.2021 – 12.2022 Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete
Projekt INTERREG SK/CZ ITMS 304011Y277 – ENVIMOS
Cieľom projektu je inovatívnym spôsobom podporiť aktivity MSP pôsobiace v predmetnej oblasti prostredníctvom aplikovaného výskumu orientovaného na praktické analýzy degradačných procesov v mostoch, ich predikcie, závažnosti a predovšetkým implementácie prostredníctvom informatívnej metodiky do tvorivých procesov týchto MSP s vysokou pridanou hodnotou. Následne bude vytvorený mechanizmus pre vzájomne zdieľanie a výmenu informácií a výstupov projektu, jednak medzi partnermi projektu, ako aj ďalšími MSP, čo podporí a udrží ich vzájomnú spoluprácu. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bude vytvorenie v súčasnosti neexistujúcej spoločnej špecializovanej cezhraničnej skupiny odborníkov, pozostávajúcej zo zástupcov výskumných organizácií a MSP pracujúcich v oblasti mostného staviteľstva. Túto skupinu doplnia aj zástupcovia správcov týchto najvýznamnejších objektov dopravnej infraštruktúry.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=d208240f-d394-4c2c-887b-ccc753a9e25c


6.2020 – 6.2023 Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry
Projekt ITMS 313011AFG4 – DIGIBIOBANKA
Rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovanie systému dátového biobankingu a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr. Projekt je v celom rozsahu orientovaný na vybudovanie moderného, efektívneho a systematického spôsobu dátového biobankingu na Slovensku, ktorý predstavuje jeden zo základných podporných pilierov excelentného biomedicínskeho výskumu.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=37285f38-0d40-498b-9040-910cc560a578


6.2020 – 12.2023 Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia
Projekt ITMS 313011AFG5 – BIOFORD
Rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovanie systému biobankingu pre nádorové a raritné ochorenia a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt so strategickým významom v oblasti biomedicíny, boli do projektu integrované akademické pracoviská, výskumné centrá a parky a zdravotnícke inštitúcie ktoré majú vo svojich programoch biomedicínu a je predpoklad, že práve v týchto inštitúciách sú sústredené najkvalitnejšie vedecko-výskumné kapacity pri dostatočnom infraštruktúrnom zabezpečení. Projekt vo všetkých svojich špecifických cieľoch podporuje integráciu, optimalizáciu a ďalší rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, ktorá je kľúčovým prvkom realizácie jednotlivých aktivít projektu.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=2c4c0486-10aa-48ab-ab71-9c10fc903da8


5.2020 – 4.2023 Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažment spotreby v lokálnych distribučných systémoch
Projekt ITMS 313012Q740 – MODIMS
Cieľom projektu realizovať výskum zameraný na získanie nových poznatkov pre následný vývoj nástroja, ktorý lokálnym distribučným systémom (LDS) umožní efektívne pokrývať energetické potreby a to prostredníctvom predikovania vlastnej spotreby energií a následným efektívnym nákupom potrebných energií na trhoch resp. prípravou podkladov pre plánovanie výroby vlastných zdrojov. Malý obchodný dispečing bude tvorený kľúčovou softvérovou architektúrou D2000 a aplikačným softvérovým vybavením, ktoré bude poskytovať nasledovné funkcionality pre efektívny manažment energií v rámci LDS.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=3d6db28a-6f9b-4c77-98ad-5ca8ddac4e72


4.2020 – 8.2022 Vývoj telemetrického systému pre diaľkové meranie spotreby energie v železničnej doprave ako súčasť inovačnej expanzie spoločnosti IPESOFT spol. s r.o.
Projekt ITMS 313012Q673 – LOCOBOX
Cieľom projektu je vývoj univerzálneho telemetrického systému s flexibilným dizajnom, ktorý by umožňoval inštaláciu na hnacie dráhové vozidlá rôznych výrobcov, rôznych typových radov a stupňov modernizácie. Flexibilita systému by mala navyše umožňovať inštaláciu na elektrické aj dieselové hnacie dráhové vozidlá, čo je nevyhnutná podmienka pre vytvorenie funkčného centralizovaného systému pre energetický manažment železničnej dopravy.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=5e0aaa3f-7268-43c4-8624-59501a27f14e


4.2020 – 9.2021 Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne
Projekt INTERREG SK/CZ ITMS 304011U647 – EDUMOS
Mosty predstavujú najvýznamnejší prvok inžinierskeho staviteľstva a zároveň reflektujú technickú vyspelosť a ekonomickú úroveň spoločnosti. Ich návrh, výstavba a správa si vyžaduje okrem množstva finančných prostriedkov aj vysokokvalifikovaných stavebných inžinierov – mostárov. Úroveň ich prípravy a vzdelávania bude na dlhé roky určovať rozvoj a kvalitu dopravnej infraštruktúry v SR a ČR. Predkladaný projektový zámer si teda dáva za cieľ vytvoriť vzdelávaciu platformu medzi dvojicou najvýznamnejších univerzít v pohraničnom regióne, ktorá inovatívnym spôsobom zatraktívni a podporí vzdelávanie študentov v oblasti mostného staviteľstva, a to predovšetkým prostredníctvom moderného e-learningu, zaujímavých exkurzií a výmenných prednášok, ktoré predpokladajú aj zapojenie odborníkov z praxe.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=f9b78b1f-0e0e-4a4d-af85-2db2da9f1a4c


10.2019 – 6.2023 Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov
Projekt ITMS 313011V465 – FOMON
Strategickým cieľom projektu je vytvorenie dlhodobého excelentného výskumného, vývojového a inovačného ekosystému v oblasti geopriestorových informačno-komunikačných technológií na báze aktívneho partnerstva medzi štátnym a verejným sektorom výskumu a vývoja a priemyselným sektorom. Ambíciou projektu je pracovať na skvalitňovaní vysokošpecializovaných inžinierskych procesov, nevynímajúc zdokonaľovanie prostriedkov vstupujúcich do procesov spojených s ich vyhodnotením a finálnym spracovaním, tak aby sa zabezpečila čo najvyššia účelnosť pre potreby koncových užívateľov.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=436ed134-9fff-4381-baf9-6b7870d9159a


9.2019 – 6.2023 Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života
Projekt ITMS 313011V446 – LISPER
Cieľom je skúmanie a návrh optimálneho a efektívneho využitia expertných počítačových systémov v oblasti medicíny aplikovaním kognitívnych metód a paradigiem umelej inteligencie pri návrhu algoritmov hĺbkovej analýzy a spracovania veľkého množstva laboratórnych a klinických dát (vrátane údajov získaných z analýz tekutej biopsie) za účelom skvalitňovania diagnostiky nádorových ochorení (WP1). Ďalším cieľom je aplikácia počítačovej simulácie toku biologického materiálu cez sortrovacie zariadenia (WP2).
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=76b69a9b-37d2-48a1-9188-68475fa7095b


9.2019 – 6.2023 Inovatívne riešenia pohonných, energetických a bezpečnostných komponentov dopravných prostriedkov
Projekt ITMS 313011V334 – IcOTS

Navrhovaný projekt rieši vysoko aktuálnu spoločenskú tému vývoja a nasadzovania unikátnych technológií pre dopravné prostriedky z hľadiska pohonu, akumulácie a distribúcie energie ako základný predpoklad dekarbonizácie dopravy a dopravných systémov. Principiálne ide o modernizáciu alternatívnych pohonných systémov z hľadiska vlastného riešenia hybridizácie a elektrifikácie pohonu ako aj akumulácie energie pre tieto systémy. V súvislosti s týmto globálnym cieľom sa pristúpi k riešeniu parciálnych úloh, pričom sa jedná o VaV nových akumulačných modulov, nových spôsobov normovaného nabíjania, zavádzania nových postupov na tepelný a bezpečnostný manažment a v konečnom dôsledku pôjde o identifikáciu praktického využívania v širokom aplikačnom spektre.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=d3f569bb-8d8c-4d77-bc85-81a6e30c1543


8.2019 – 7.2021 Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie
Projekt INTERREG SK/CZ ITMS 304011P709 – PLASMABORDER
V rámci projektu bude riešený výskum a vývoj plazmového pera pre medicínske použitie, ktoré bude schopné aktívnej regenerácie tkaniva pre široký okruh pacientov bez vedľajších negatívnych účinkov s vysokou mierou spoločenského prínosu v cezhraničnom SK CZ území. Výskum v oblasti využitia technológií studenej plazmy pre medicínske použitie patrí medzi inovatívnu a perspektívnu oblasť s vysokou mierou pridanej hodnoty, čo znamená potenciál pre budúcu konkurencieschopnosť SR a ČR. V rámci projektu bude okrem samotného VaV riešený aj transfer technológií, ktorý vyústi do vzniku cezhraničného výskumného klastra plazmových technológií pre ďalší výskum, transfer technológií a najmä pre zabezpečenie interakcie medzi výskumnými pracoviskami a MSP.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=5e870e7b-2941-40c9-ac90-dbae2a17372e


1.2016 – 12.2019 Výskumné a vývojové aktivity Žilinskej univerzity v Žiline pre Priemysel 21. storočia v oblasti materiálov a nanotechnológií
Projekt ITMS 313011T426

Hlavným cieľom projektu je stabilizovať kvalitné výskumné tímy Žilinskej univerzity v Žiline v znalostnej oblasti „Progresívne materiály a nanotechnológie “a umožnenie realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja v oblasti materiálov v horizonte do 31.12.2019 s príslušnými výstupmi projektu. Projektový zámer bude zabezpečovať integráciu a implementáciu inovačných poznatkov v oblasti výskumu moderných materiálov a technológii ich výroby, povrchovej a objemovej úpravy, testovania a komplexných analýz s orientáciou na konkurencieschopnosť priemyslu, ktorému inovácia produktov umožní progresívnu expanziu. Výskum a vývoj vlastností rôznych druhov konštrukčných materiálov, vrátane výkonu súvisiacich a možností ich povrchových, či objemových úprav, testovania a analýz, vzájomného porovnávania a selekcie nachádza uplatnenie naprieč celým priemyselným a vývojovým spektrom zahŕňajúc oblasť materiálového inžinierstva, dopravných prostriedkov a infraštruktúry, projekcie a výstavby moderných budov, elektrotechniky, či drevárskeho priemyslu.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=687d2044-5a16-48c0-88d5-a4720cd1143d


12.2015 – 12.2017 Výskumné centrum Žilinskej univerzity – II.fáza
Projekt ITMS 313011D011

Projekt s označením „Výskumné centrum Žilinskej univerzity – II. fáza“ predstavuje plynulú vecnú nadväznosť k zavŕšenej I. fáze riešenia, ktorého myšlienka je koncipovaná formou jasného cieľa pomenovateľného ako „Vybudovanie Výskumného centra a skvalitnenie infraštruktúry ŽU s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prenosom výsledkov výskumu a inovácií do praxe“. V širšom zmysle sa realizáciou projektu sleduje skvalitnenie aktivít výskumu a vývoja za podpory obnovy infraštruktúry ŽU, ktoré smerujú ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky žilinského kraja a SR, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku inovatívnych firiem typu start-up a spin-off,zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu, zvýšeniu miery zapojenia do medzinárodného výskumného priestoru ako aj tvorbe nových pracovných miest vo výskume s dôrazom na vytváranie optimálnych podmienok pre mladých výskumníkov a postdoktorandov.
Link: https://www.itms2014.sk/projekt?id=48cb91e2-a94a-4977-be92-65062d4dc6ba


5.2013 – 6.2015 Výskumné centrum Žilinskej univerzity
Projekt ITMS 26220220183

Vznik Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline je priamo spätý s pridelením výskumného grantu v rámci výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na budovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Vybudovanie Výskumného centra a skvalitnenie infraštruktúry ŽU s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prenosom výsledkov výskumu a inovácií do praxe.
Link: https://www.skcris.sk/portal/fultext-search?p_p_id=allSearchResult_WAR_cvtiappweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_allSearchResult_WAR_cvtiappweb_action=godetail&guid=cfProj_12862&lang=sk&type=PROJ


Projekty Horizon

5.2018 – 10.2022 CHAlleNging Gender (In)Equality in science and research (Zavádzanie rodovej rovnosti vo vede a výskume)
Projekt H2020 Change

Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline sa snaží prispieť k vytváraniu dobrých pracovných podmienok na univerzite a k podpore žien prostredníctvom projektu CHANGE. CHANGE – Zavádzanie rodovej rovnosti vo vede a výskume (http://change-h2020.eu) je projekt financovaný rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie H2020 a bude implementovaný štyri roky (2018-2022). Implementácia prebieha prostredníctvom konzorcia pozostávajúceho zo siedmich inštitúcií z Rakúska, Nemecka, Izraela, Portugalska, Slovenska a Slovinska. Podpora žien má byť realizovaná vďaka plánu rodovej rovnosti, ktorý bude univerzite „ušitý na mieru“ na základe kvantitatívneho a kvalitatívneho prieskumu. Hladký priebeh implementácie projektu v jednotlivých organizáciách majú zaručiť tzv. transfer agenti (osoby na vedúcich pozíciách v daných inštitúciách), ktorí budú podporovať projektové tímy. Implementujúce organizácie budú po odbornej stránke taktiež podporované projektovým koordinátorom- Interdisciplinárnym výskumným centrom z Grazu a nemeckou Univerzitou v Aachene, ktorá už podobný plán implementovala. Dôležitým rozmerom projektu je aj networking a zdieľanie skúseností. Z tohto dôvodu sa aj na Slovensku buduje sieť stakeholderov, s ktorými by sme v rámci národných workshopov radi otvorili problematiku rodovej rovnosti v slovenskom akademickom prostredí.
Link: https://www.change-h2020.eu/index.php


Iné medzinárodné projekty

1.2023 – 12.2027 Testing and Experimentation Facility for Health
Projekt DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-HEALTH: TEF-Health
TEF-Health vyvíja referenčné testovacie a experimentálne zariadenie (TEF) s tromi cieľmi: (1) vykonávanie testov a experimentov riešení umelej inteligencie v reálnom alebo realistickom prostredí; (2) vykonávanie hodnotiacich činností na uľahčenie prístupu dôveryhodných inteligentných technológií na trh s ohľadom na regulačné požiadavky (certifikácia, štandardizácia, kódex správania) a zabezpečenie jednoduchého prístupu k týmto zdrojom (prepojenie s digitálnymi inovačnými centrami); a (3) optimalizácia investícií prostredníctvom zhodnotenia minulých investícií. TEF-Health má na začiatku projektu vysokú zrelosť. Poskytuje existujúce odborné znalosti a infraštruktúru na návrh a realizáciu testovania umelej inteligencie v reálnom prostredí na úrovni TRL 6-8. Hlavná výhoda spočíva vo všeobecnej štruktúre každého uzla, ktorá je navrhnutá tak, aby riešila široké prostredie hodnotenia a testovania, urýchlila vývoj a prístup riešení AI v zdravotníctve na trh. Každý uzol kombinuje niekoľko foriem testovania: Reálne testovacie zariadenia (nemocničné platformy, fyzické aj dátové a výpočtové infraštruktúry, živé laboratóriá) a laboratórne zariadenia. Podporné činnosti definovania hodnotiacich protokolov, vývoja hodnotiacich nástrojov a posudzovania zhody dopĺňajú th činnosti. TEF-Health vytvorí vplyv zvýšením účinnosti, odolnosti, udržateľnosti systémov zdravotníctva, znížením nerovností; a zabezpečí súlad s právnymi, etickými a kvalitatívnymi normami a normami interoperability. Dlhodobý podnikateľský plán sa integruje s plánom EBRAINS RI na plán finančnej udržateľnosti ESFRI. Projekt vytvára sieť popredných nemocníc a lekárskych univerzít EÚ, napr. nemocnice Charité a Karolinska Institute, národných metrologických inštitútov na definovanie noriem a certifikačných orgánov, ako aj inovačných zoskupení, napr. európskeho technologického inštitútu EITHealth s prepojením na európsky priestor zdravotníckych údajov. TEF-Health sa zaoberá etickými a spoločenskými aspektmi s podporou pacientskych organizácií.
Link: https://tefhealth.eu/home


8.2017 – 7.2020 Advanced Manufacturing in Central Europe – Central European Innovation Hub on sustainable and Advanced Manufacturing (Progresívna výroba v strednej európe – Stredoeurópske inovačné centrum pre udržateľnú a progresívnu výrobu)
Projekt Interreg Central Europe CE583 – AMiCE
Výskumné centrum Žilinskej univerzity v Žiline sa v auguste 2017 zapojilo do riešenia projektu AMICE. Projektové konzorcium tvorí 11 partnerov zo Slovenska, Česka, Nemecka, Španielska, Talianska a Poľska. Projekt AMICE sa zameriava na problematiku pokročilých technológií a tzv. kruhovej ekonomiky. Projektové konzorcium vytvorí e-platformu, ktorá bude obsahovať informácie relevantné pre všetky cieľové skupiny, akými sú technologické príležitosti, výzvy súvisiace s výsledkami výskumu, ale i informácie o podporných schémach a schémach financovania, kontakty na odborníkov, zoznam relevantných regionálnych a nadnárodných podujatí s jednotlivými cieľovými skupinami. MaSP okrem informácií dostupných na e-platforme získajú aj prístup k výskumnej infraštruktúre a takto si budú môcť odskúšať vlastný produkt alebo procesnú inováciu. Získajú aj skúsenosti na praktických tréningoch, aby boli sami schopní 3D tlač neskôr využívať.
Link: https://programme2014-20.interreg-central.eu/Content.Node/AMiCE.html


6.2017 – 11.2020 Uniform approach to the air pollution management system for functional urban areas in tritia region (Jednotný prístup k systému riadenia ochrany znečistenia ovzdušia pre funkčné mestské oblasti v regióne TRITIA)
Interreg Central Europe CE1101 – Air Tritia
Výskumné centrum spolu so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline implementujú projekt zameraný na kvalitu ovzdušia v pohraničnom regióne TRITIA (SR: Žilinský samosprávny kraj, ČR: Moravsko-sliezsky kraj a PL: Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo). Na projekte spolupracuje 15 projektových partnerov a lídrom projektu je Vysoká škola báňská Technickej univerzity v Ostrave. Mestá zúčastnené priamo na riešení projektu sú Žilina, Ostrava, Opava, Opole a Rybnik. Kvalita ovzdušia v nadmerne znečistených oblastiach je stále riadená na miestnej úrovni. Znečistenie ovzdušia je špecifické svojím cezhraničným presahom a nie je možné ho efektívne riadiť len na národnej alebo regionálnej úrovni. Cieľom projektu AIR TRITIA je pomôcť orgánom verejnej správy v oblasti riadenia kvality ovzdušia vytvorením jednotnej priestorovej informačnej databázy, zavedením nových nástrojov pre riadenie a predpoveď znečistenia a spracovaním stratégií kvality ovzdušia pre jednotlivé mestské funkčné oblasti a spoločné stratégie regiónu TRITIA. Spoločný prístup k riadeniu kvality ovzdušia na úrovni funkčných mestských oblastí bude založený na podrobnom matematickom modelovaní a overovaní rôznych typov meraní s použitím výpočtového výkonu superpočítača. Projekt taktiež nadefinuje odovzdávanie informácií v rámci regiónu, nadefinuje opatrenia ku znižovaniu emisií a vypracuje legislatívne návrhy pre efektívnejšiu implementáciu integrovanej stratégie pre riadenie kvality ovzdušia na územnej úrovni.
Link: https://programme2014-20.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html


Národné schémy

1.2022 – 12.2025 Energetické zhodnocovanie produkovaného odpadu v súvislosti s pandémiou COVID-19 prostredníctvom peliet ako alternatívneho paliva
VEGA 1/0150/22
Hospodárenie s tuhým komunálnym odpadom sa stáva komplikovanejšie s exponenciálnym nárastom globálnej populácie. Aj keď sú recyklačné technológie stále vyspelejšie, významná časť tohto odpadu končí na skládkach. V súčasnej dobe množstvo tuhého komunálneho odpadu narastá vo väčšej miere z dôvodu každodenného používania osobných ochranných prostriedkov v súvislosti s globálnou pandémiou spôsobenou koronavírusom (COVID-19). S cieľom minimálneho zaťaženia životného prostredia sa hľadajú riešenia ohľadom opätovného použitia ochranných pomôcok, ich ekologickej výroby alebo zhodnocovania už vyprodukovaného odpadu. Jednou z možností energetického zhodnocovania predmetného odpadu môže byť jeho peletizácia. Predkladaný projekt bude zameraný na energeticky efektívnu likvidáciu ochranných masiek ako energetického odpadu spracovaním pomocou mechanických úprav na drevné pelety ako prímes s ohľadom na životné prostredie, výskum ich energetických a mechanických vlastností.
Link: https://www.skcris.sk/portal/fultext-search?p_p_id=allSearchResult_WAR_cvtiappweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_allSearchResult_WAR_cvtiappweb_action=godetail&guid=cfProj_26751&lang=sk&type=PROJ


1.2021 – 12.2024 Výskum vysoko odolných duplexných vrstiev na báze PEO pre zvýšenie protikoróznej ochrany a aplikačných možností ultraľahkých zliatin Mg v priemyselných aplikáciách
VEGA 1/0117/21

Projekt je zameraný na vytvorenie, optimalizáciu a testovanie duplexných povrchových úprav priemyselne využívaných horčíkových zliatin, predstavujúcich v súčasnosti najľahší konštrukčný materiál s obrovským aplikačným potenciálom v oblasti redukcie hmotnosti kovových komponentov a tým spojenej redukcie emisií uvoľňovaných do atmosféry. Hlavnou motiváciou je pritom eliminácia najväčšej slabiny horčíkových zliatin a to nízkej koróznej odolnosti v rôznych agresívnych prostrediach, čím sa dramaticky zvýšia ich aplikačné možnosti obzvlášť v automobilovom a leteckom priemysle. Testované duplexné povrchové úpravy budú pozostávať z primárnej plazmovej elektrolytickej oxidácie (PEO) a sekundárnej povrchovej úpravy zabezpečujúcej utesnenie pórov vrstvy PEO. Účelom je vytvorenie a špecifikácia rôznych typov špičkových duplexných povrchových úprav atraktívnych pre priemysel, či už ide výrobcovi primárne o požiadavky na maximálnu koróznu odolnosť, technologickú náročnosť, estetickú či ekonomickú stránku.
Link: https://www.skcris.sk/portal/fultext-search?p_p_id=allSearchResult_WAR_cvtiappweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_allSearchResult_WAR_cvtiappweb_action=godetail&guid=cfProj_25133&lang=sk&type=PROJ


1.2021 – 12.2024 Výskum a optimalizácia kombinovaných povrchových úprav pre progresívne zliatiny horčíka
VEGA 1/0153/21
Účelom projektu je výskum koróznych a elektrochemických charakteristík zameraný na moderné horčíkové zliatiny (na báze Mg-Al, Mg-Ca, Mg-RE,…) a povrchové úpravy, ktoré dokážu zlepšiť ich povrchové charakteristiky a priemyselnú aplikáciu. Hlavným cieľom je zvýšenie koróznej odolnosti konkrétnych zliatin Mg určených na použitie v špecifických prevádzkových prostrediach. Ako povrchové úpravy budú použité progresívne technológie ako elektrodepozícia vápenatých fosfátov, eloxovanie, či mechanická povrchová úprava technológiou tryskania. Základné vlastnosti horčíkových zliatin a povrchových vrstiev budú študované metalografickými metódami a metódami svetelnej mikroskopie, REM a EDX. Korózna odolnosť horčíkových zliatin v stave pred a po vytvorení adekvátnych povrchových vrstiev bude hodnotená pomocou expozičných skúšok v roztokoch simulujúcich aplikačné prostredie a elektrochemických skúšok so zameraním sa na elektrochemickú impedančnú spektroskopiu (EIS) a potenciodynamické polarizačné skúšky (PD).
Link: https://www.skcris.sk/portal/fultext-search?p_p_id=allSearchResult_WAR_cvtiappweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_allSearchResult_WAR_cvtiappweb_action=godetail&guid=cfProj_25143&lang=sk&type=PROJ


1.2018 – 12.2020 Únavová životnosť progresívnych vysokopevných a ultraľahkých (Al-Li) hliníkových zliatin s nanoštruktúrnymi vrstvami v oblasti ultra-vysokého počtu cyklov zaťažovania
VEGA 1/0029/18
Projekt je zameraný na získanie pôvodných poznatkov o únavovej životnosti v oblasti ultra-vysokého počtu cyklov zaťažovania progresívnych vysokopevných a ultraľahkých (Al-Li) hliníkových zliatin s nanoštruktúrnymi povrchovými vrstvami vytvorenými metódami intenzívnej plastickej deformácie. Výsledky umožnia aplikáciu týchto špeciálnych úprav povrchu v reálnej inžinierskej praxi.
Link: https://www.skcris.sk/portal/fultext-search?p_p_id=allSearchResult_WAR_cvtiappweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_allSearchResult_WAR_cvtiappweb_action=godetail&guid=cfProj_20252&lang=sk&type=PROJ


7.2017 – 12.2020 Výskum metodiky hodnotenia náchylnosti na tvorbu horúcich a studených trhlín moderných kovových materiálov zváraných zdrojmi s vysokou koncentráciou energie
APVV 16-0300
Projekt rieši problematiku náchylnosti hliníkových a horčíkových zliatin a ocelí pre zušľachťovanie na tvorbu trhlín vo zvaroch vyhotovených lúčovými metódami zvárania. Príčinami vzniku trhlín je strata deformačnej schopnosti alebo pokles pevnosti systému počas jeho tuhnutia. Obe príčiny majú za následok vzrast vnútorných napätí a teda zvýšenie náchylnosti na ich vznik. V prípade horúcich trhlín sú vnútorné napätia indukované teplotnými poľami počas tuhnutia zvarového spoja. Pri vzniku studených trhlín je významným faktorom prítomnosť tvrdých a krehkých štruktúrnych zložiek v mikroštruktúre zvarového spoja. V prípade použitia koncentrovaných zdrojov energie pri zváraní sa tvorba napäťových polí riadi odlišnými princípmi ako pri oblúkových metódach zvárania. Práve oblasť skúšania konštrukčných materiálov náchylných na tvorbu trhlín ktoré sú zvárané koncentrovanými zdrojmi energie nie je konzistentne riešená. Chýbajú modifikácie postupov skúšania, ktoré by boli vhodné ako pre moderné technológie zvárania tak aj pre nové, progresívne materiály. Hlavným cieľom tohto projektu je navrhnúť a vytvoriť postupy, metodiky skúšania a tvary vzoriek vhodné pre skúšanie moderných materiálov zváraných elektrónovým a laserovým lúčom. Pri návrhu postupov sa bude v prvom kroku vychádzať zo spôsobov tvorby štruktúr zvarových spojov a priebehov teplotných polí počas tuhnutia, pričom sa budú sledovať zmeny mechanických vlastností. V druhom kroku sa tieto poznatky využijú pre návrh presného tvaru skúšobnej vzorky, kde sa využijú metódy konečných prvkov, umožňujúce predikovať deformácie po zváraní, zvyškové napätia, celkovú plastickú deformáciu, veľkosť zrna, a pod. Významným cieľom riešenia projektu bude návrh takých parametrov a postupov zvárania, ktoré budú eliminovať vznik horúcich a studených trhlín v experimentálnych materiáloch.
Link: https://www.skcris.sk/portal/fultext-search?p_p_id=allSearchResult_WAR_cvtiappweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_allSearchResult_WAR_cvtiappweb_action=godetail&guid=cfProj_22848&lang=sk&type=PROJ


7.2017 – 12.2020 Vývoj robotického zariadenia pre spevňovanie a nanokryštalizáciu povrchových vrstiev zváraných spojov metódou ultrazvukového kontaktného spevňovania
APVV 16-0276
Metódy spevňovania a nanokryštalizácie povrchu materiálov na princípe intenzívnej plastickej deformácie v súčasnosti nachádzajú veľké uplatnenie v priemysle pre zvyšovanie únavovej životnosti konštrukčných materiálov. Aj keď technológia zvárania patrí medzi najčastejšie priemyselné technológie pre spájanie komponentov a samotný zvar predstavuje narušenie kontinuity materiálu a predstavuje miesto prednostnej iniciácie únavových trhlín, v súčasnosti nie je vyvinutá metóda ktorá by bola priamo zameraná na úpravu povrchov zváraných spojov za účelom zvýšenia ich únavovej životnosti. Cieľom projektu je vytvorenie špecializovaného automatického robotického zariadenia pre spevňovanie a nanokryštalizáciu povrchov zváraných spojov konštrukčných materiálov pomocou ultrazvuku. Pomocou uvedeného zariadenia bude možné eliminovať ťahové zvyškové napätia vznikajúce pri tuhnutí zvarového kovu a spoločne s akumuláciou tlakových zvyškových napätí a nanokryštalizáciou povrchovej vrstvy predĺžiť čas potrebný k iniciácii únavovej trhliny a spomalenie jej rastu v počiatočných štádiách.
Link: https://www.skcris.sk/portal/fultext-search?p_p_id=allSearchResult_WAR_cvtiappweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_allSearchResult_WAR_cvtiappweb_action=godetail&guid=cfProj_22825&lang=sk&type=PROJ


1.2017 – 12.2020 Výskum optimalizácie povrchových úprav zliatin Mg pre progresívne aplikácie
VEGA 1/0045/17
Účelom projektu je výskum koróznych a elektrochemických charakteristík zameraný na moderné horčíkové zliatiny (na báze Mg-Al, Mg-Ca, Mg-RE,…) a povrchové úpravy, ktoré dokážu zlepšiť ich povrchové charakteristiky a priemyselnú aplikáciu. Hlavným cieľom je zvýšenie koróznej odolnosti konkrétnych zliatin Mg určených na použitie v špecifických prevádzkových prostrediach. Ako povrchové úpravy budú použité progresívne technológie ako elektrodepozícia vápenatých fosfátov, eloxovanie, či mechanická povrchová úprava technológiou tryskania. Základné vlastnosti horčíkových zliatin a povrchových vrstiev budú študované metalografickými metódami a metódami svetelnej mikroskopie, REM a EDX. Korózna odolnosť horčíkových zliatin v stave pred a po vytvorení adekvátnych povrchových vrstiev bude hodnotená pomocou expozičných skúšok v roztokoch simulujúcich aplikačné prostredie a elektrochemických skúšok so zameraním sa na elektrochemickú impedančnú spektroskopiu (EIS) a potenciodynamické polarizačné skúšky (PD).
Link: https://www.skcris.sk/portal/fultext-search?p_p_id=allSearchResult_WAR_cvtiappweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_allSearchResult_WAR_cvtiappweb_action=godetail&guid=cfProj_19308&lang=sk&type=PROJ


7.2016 – 12.2019 Zvyšovanie prevádzkovej bezpečnosti strategických oceľových konštrukcií
APVV 15-0120
Projekt rieši problematiku dlhodobej bezpečnej prevádzky oceľových konštrukcií, ktoré sú v prevádzke zaťažované premenlivým zaťažením so súčasným pôsobením agresivity vonkajšieho prostredia v zhoršujúcich sa klimatických podmienkach. Vysoké riziko straty stability oceľových konštrukcií je spôsobené nielen povrchovou koróziou nedokonale chránených častí, ale aj výskytom štrbinovej expanznej korózie v styku dvoch alebo viacerých plôch na miestach, neviditeľných voľným okom. Cieľom riešenia projektu je poskytnúť garanciu, že počas celej doby technickej životnosti nedôjde k medznému stavu a prevádzka bude trvalo bezpečná. Riešenie spočíva v návrhu a overení diagnostických postupov, aplikovaných vo vhodných inšpekčných intervaloch, vyplývajúcich z analýzy rizík porušenia. Využitím analytických metód dynamickej lomovej mechaniky budú plánované údržbovo opravárenské postupy, ktoré zabezpečia spoľahlivosť prevádzky až do ďalšej inšpekčnej prehliadky. Tento postup riadeného starnutia je individuálny pre jednotlivé typy oceľových konštrukcií, predovšetkým konštrukcií vonkajších, ako sú napr. mosty, žeriavy, stožiare, komíny, oceľové skelety, tlakové nádoby, potrubia, zásobníky, komíny, atď. Tieto sú vystavené premenlivému zaťažovaniu, zmenám teploty, koróznym vplyvom a starnutiu materiálu. Súčasne s predĺžením životnosti konštrukcií oddialia sa aj nové investície, čím pre prevádzkovateľov vzniknú reálne a dlhodobé úspory finančných prostriedkov.
Link: https://www.skcris.sk/portal/fultext-search?p_p_id=allSearchResult_WAR_cvtiappweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_allSearchResult_WAR_cvtiappweb_action=godetail&guid=cfProj_18367&lang=sk&type=PROJ


7.2015 – 6.2018 Štúdium úžitkových vlastností tvárnených molybdénových plechov aplikovateľných pre horizontálnu kryštalizáciu monokryštálov zafíru
APVV 14-0284
Podstatou vedeckého projektu je komplexný návrh koncepcie systému riadenia a vykonávacej časti pre vývoj deformačného systému výroby kryštalizačných nádob z molybdénového plechu, pre výrobu monokryštálov zafíru. Tento sofistikovaný tvárniaci systém, realizovaný pri teplotách až 1000°C vo vákuovej komore, bude riešením problému tvárnenia vysokopevných, pri izbovej teplote ťažko tvárniteľných tenkých molybdénových plechov s čistotou 99,99 hm%, produkovaných technológiou práškovej metalurgie pri vysokých teplotách, keď ich oxidácia bude eliminovaná vysokým vákuom. Vákuový vysokoteplotný deformačný systém bude prezentovaný a vyvinutý ako integrálne ohrievajúci s variabilným pridržiavačom deformovaného plechu (BHF), ktorý bude podporovaný hydraulickým systémom, vákuovým systémom, chladiacim vodným systémom a počítačovým riadiacim systémom. Kľúčové parametre ako teplota, pridržiavacia sila, deformačná rýchlosť ťažníka budú v reálnom čase riadené pomocou PID regulátorov pri využití systému uzavretých slučiek.
Link: https://www.skcris.sk/portal/register-projects?p_p_id=projectSearchResult_WAR_cvtiappweb&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_projectSearchResult_WAR_cvtiappweb_javax.portlet.action=projectgodetail&lang=en_GB&guid=cfProj_14863


2016 – 2018 Skúmanie kombinovaných technik intenzívnych šmykových deformácii sľubných pre priemyselne aplikácie
MVTS SK-RU 0393-2016
Tento projekt je cielený na riešenie vedeckých a aplikovaných problémov zvyšovania fyzikálnych a mechanických vlastností cestou vývoja základov pre výrobu dlhých polotovarov zo zliatin medi pre elektrické účely, a to použitím SPD techník: šmyková deformácia s redukciou a/alebo s ultrazvukovou aktiváciou. Ďalším cieľom je aj riešenie následnej nanoštrukturalizácie povrchu zliatin medi intenzívnym tryskaním povrchu využitím vývojových ultrazvukových metód. Existujúce techniky používané pre prípravu UFG štruktúr sú založené na šmykovej deformácii, čo je vysoko efektívny spôsob na zjemňovanie počiatočnej hrubozrnnej štruktúry a spevňovanie kovových materiálov. Takéto techniky zahŕňajú ECAP, ECAP-C a HPT. Avšak pre dosiahnutie cieľových vlastností použitím týchto techník je potrebné, aby sa každý sochor podrobil niekoľkým cyklom spracovania – tri a viac, čo spôsobuje zvýšenú časovú náročnosť a prácnosť. Pokrokové techniky, ktoré sú aktuálne vo vývoji, umožnia riešiť tento problém spracovávaním kombináciou operácií redukcie a šmyku. Pri použití kombinovaných techník sa zvýši celková efektívna deformácia na jeden prechod, a tým sa zabezpečí intenzívne vytváranie UFG štruktúry v dlhých polotovaroch, ktoré sú v priemysle najviac žiadané. Využitie, resp. zlepšenie povrchových vlastností spracovaných polotovarov pre rôzne technické aplikácie je možné zdokonaľovať intenzívnou deformáciou povrchu vývojovými ultrazvukovými technikami.