Oddelenie obnoviteľných zdrojov energií

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energií sa špecializuje najmä na výskum využívania rôznych typov obnoviteľných energií, ich transformáciu a aplikáciu v rôznych energetických a priemyselných procesoch. Podstatná časť kapacít oddelenia sa venuje tepelnej energetike, identifikáciou a analýzou tepelného komfortu a výskumom v oblasti fotovoltických systémov, inteligentných budov. Oddelenie disponuje pokročilými laboratóriami, ktoré sú vybavené špičkovou technickou infraštruktúrou na analýzu zloženia obnoviteľných zdrojov, detekciu ich energetického potenciálu a v neposlednom rade aj ich spätný vplyv na životné prostredie. Ďalej disponuje laboratóriom na monitorovanie úrovne energie vo fotovoltických elektrárňach, meracími, testovacími kapacitami na určovanie a analýzu tepelnej pohody vnútorného prostredia budov. Okrem toho poskytuje oddelenie analytickú a konzultačnú činnosť pri riešení aplikačných, vývojových a výrobných problémov v priemyselných podnikoch.

Členovia

Ing. Peter Hrabovský, PhD.

Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD.

Ing. Pavol Belány, PhD.

Ing. Anna Krišková, PhD.

Zamestnanci oddelenia obnoviteľných zdrojov aktívne spolupracujú s rôznymi vedeckými inštitúciami naprieč Európou ako aj s poprednými technologickými a priemyselnými podnikmi. Výsledky výskumných aktivít priebežne publikujú vo významných impaktovaných časopisoch, ako napr. Energy Reports, Bio Resources, Applied Science, Fire a pod. V rámci výskumných aktivít boli úspešne riešené projekty v rámci schém UNIZA, VEGA, APVV a projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Hlavnými výskumnými smermi oddelenia sú:

• Oblasť monitorovania a využívania energie z fotovoltickej elektrárne. V rámci danej oblasti sa oddelenie venuje možnosťami maximalizácie energie z fotovoltickej elektrárne. Výskumné aktivity sú zamerané na rôzne možnosti konfigurácie fotovoltických panelov, ich vzájomné prepojenie a spolupráce. Ďalej sa venuje matematickému modelovaniu, výpočtom a predikciami výroby fotovoltickej elektrárne pre rôzne varianty s cieľom optimalizácie prevádzkových parametrov.

• Oblasť obnoviteľných zdrojov energií sa špecializuje na aplikovaný výskum v oblasti analýzy palív a merania emisií s cieľom zlepšenia kvality ovzdušia. Výskumné aktivity sú zamerané na detekciu chemických prvkov obsiahnutých v palivách, analýzu vlhkosti, prchavých látok, pevného uhlíka, popola a charakteristických teplôt taviteľnosti popola.

• Oblasť monitorovania tepelnej pohody priestorov pracovísk. V rámci danej oblasti sa oddelenie venuje mikroklíme pracovného prostredia, ktoré je definované teplotou, relatívnou vlhkosťou a rýchlosťou prúdenia vzduchu. Výskumné aktivity sú zamerané na dosiahnutie ideálnej tepelnej pohody na pracovisku, monitorovanie základných mikroklimatických hodnotiacich tepelných parametrov.

• Oblasť využívania a monitorovania tepla z obnoviteľných zdrojov energie. V rámci danej oblasti sa oddelenie zaoberá procesom transformácie a prenosu tepelnej energie, energetickej efektívnosti využitia solárnej energie a nízkopotenciálnej energie zeme pre vykurovanie, ohrev teplej vody a akumuláciu tepelnej energie do pôdy. Výskumné aktivity sú zamerané na možnosti využitia a kombinovania dostupných zdrojov obnoviteľnej energie prostredníctvom energetických zariadení.