SKEN

O nás

Výskumné centrum ŽU v Žiline je unikátne pracovisko výskumu a vývoja Žilinskej univerzity v Žiline so vznikom v roku 2013. Jeho poslaním je pôsobiť ako regionálne centrum aplikovaného výskumu, integrujúce rozhodujúce výskumné aktivity a dosiahnuť tak synergický efekt vo využití a zvyšovaní výskumného potenciálu ŽU. Primárnym cieľom je vytvoriť prostredie podporujúce akceleráciu a integráciu inovačných a výskumných aktivít pracovísk Žilinskej univerzity, rýchlu implementáciu a komercializáciu výsledkov výskumu čo priamo prispeje k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky regiónu Žilinského samosprávneho kraja, SR a euroregiónu Beskydy, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov typu spinn-off, tvorbe nových pracovných miest vo VaV predovšetkým pre mladých výskumníkov a postdoktorandov a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na ŽU.

Úlohou Výskumného centra ŽU v Žiline nie je len realizácia excelentného výskumu v priemyselnej praxi, ale najmä realizácia výskumu s priamym dopadom na bežný život človeka. Výskumné centrum chce realizovať výskum pre ľudí.


Výskumné smery

Hlavnými výskumnými oblasťami, na ktoré sa VC ŽU v Žiline zameriava sú oblasti, v ktorých je Žilinská univerzita v Žiline etablovaná na excelentnej úrovni v rámci EÚ a v celosvetovom meradle hrá významnú rolu. Sú to oblasti dopravy s dôrazom na riadenie, prevádzku, nové materiály, stavby a strojárstvo a inteligentných systémov – riadenie inteligentných budov a obnoviteľných zdrojov energií.

Výskumné centrum ŽU v Žiline sa v rámci svojich aktivít zameriava na 3 nosné smery:

o nas

Náš tím má viac ako 110 pracovníkov. Z toho 11 profesorov, 11 docentov a 39 PhD.

o nas

Máme 14 pracovísk a laboratórií, plánovaných viac ako 100 nových prístrojov a technických zariadení.

o nas

Spájame 5 fakúlt, 13 katedier, ústavov a pracovísk ŽU v Žiline. Partnerom z priemyslu je Výskumný ústav dopravný a.s.