Laboratórium RTG difrakcie

Vedúci laboratória: Ing. Libor Trško, PhD.

Miestnosť: VC 0.13b

Laboratórium je zamerané na hodnotenie fázového zloženia, štruktúrnych parametrov a zvyškových napätí konštrukčných materiálov metódami rӧntgenovej difrakcie.

Pre hodnotenie zvyškových napätí je laboratórium vybavené zariadením Proto iXRD combo, ktoré využíva meraciu metódu sin2ψ. K dispozícii je Cr rӧntgenová trubica pre feritické ocele a hliníkové zliatiny a Mn  rӧntgenová trubica pre austenitické ocele. Pomocou prídavného modulu je taktiež možné hodnotiť obsah zvyškového austenitu v uhlíkových a ložiskových oceliach.

Pre fázovú analýzu práškov a pevných látok je laboratórium vybavené difraktometrom Thermo Scientific ARL EQUINOX 100. Cu rӧntgenová trubica je vhodná pre širokú škálu nekovových materiálov a neželezných kovov. Pomocou prídavných modulov je možné vykonávať fázovú analýzu „in situ“ pri zvýšených teplotách až do 500 °C.