ITMS 313011AFG4

VYTVORENIE DIGITÁLNEJ BIOBANKY NA PODPORU SYSTÉMOVEJ VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRY


Názov projektu:
Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

Kód projektu v ITMS2014+:
313011AFG4

Poskytovateľ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Operačný program:
311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:
313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)

Konkrétny cieľ:
313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu:
Rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovania systému dátového biobankingu a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr.

Názov a sídlo prijímateľa:
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Partneri:
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; Univerzita Komenského v Bratislave

Trvanie projektu:
06/2020 – 06/2023

Zazmluvnaná výška NFP:
11 590 338,03 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP:
Žilina, Martin

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia:
Bratislava – mestská časť Nové Mesto

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“