ITMS 313011AFG5

SYSTÉMOVÁ VEREJNÁ VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA – BIOBANKA PRE NÁDOROVÉ A ZRIEDKAVÉ OCHORENIA


Názov projektu:
Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Kód projektu v ITMS2014+:
313011AFG5

Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Operačný program:
311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:
313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)

Konkrétny cieľ:
313010031 – 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Stručný opis projektu:
Rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovanie systému biobankingu pre nádorové a raritné ochorenia a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr.

Názov a sídlo prijímateľa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Partneri:
Biomedicínske centrum SAV, Bratislava; Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Bratislava; Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; Národný onkologický ústav v Bratislave; Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany; Žilinská univerzita v Žiline.

Trvanie projektu:
06/2020 – 06/2023

Zazmluvnaná výška NFP:
17 894 129,32 EUR

Zazmluvnená výška NFP pre UNIZA:
978 020,25 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP:
Martin, Piešťany, Žilina.

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP:
Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Bratislava – mestská časť Nové Mesto Bratislava – mestská časť Karlova Ves.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“