ITMS 313011V446

INTEGRATÍVNA STRATÉGIA V ROZVOJI PERSONALIZOVANEJ MEDICÍNY VYBRANÝCH ZHUBNÝCH NÁDOROVÝCH OCHORENÍ A JEJ VPLYV NA KVALITU ŽIVOTA


Názov projektu:
Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

Kód projektu v ITMS2014+:
313011V446

Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Operačný program:
311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:
313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)

Konkrétny cieľ:
313010041 – 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Stručný opis projektu:
Zlepšenie zdravia obyvateľstva prostredníctvom inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov pri troch závažných nádorových ochoreniach (karcinóm prsníka, karcinóm pľúc a kolorektálny karcinóm) a ich komparatívnej verifikácie medicínskej využiteľnosti a ekonomickej vhodnosti s inovatívnym využitím potenciálu IHC, molekulovo-genetických analýz tkanivových aj tekutých biopsií, bioinformatiky, zdravotníckych a informačných technológií.

Názov a sídlo prijímateľa:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.

Partneri:
Anima Group, s.r.o.; BIOHEM, spol. s r.o.; Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied; Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied; IPESOFT spol. s r.o.; Lambda Life a.s.; MABPRO, a.s.; Martinské bioptické centrum, s.r.o.; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Žilinská univerzita v Žiline.

Trvanie projektu:
09/2019 – 06/2023

Zazmluvnaná výška NFP:
10 698 305,91 EUR

Zazmluvnaná výška NFP pre UNIZA:
927 495,83 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP:
Martin, Nitra, Košice – mestská časť Staré Mesto, Košice – mestská časť Západ, Trenčín, Žilina

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP:
Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Bratislava – mestská časť Karlova Ves.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“