ITMS 313012Q740

MALÝ OBCHODNÝ DISPEČING PRE INTELIGENTNÝ MANAŽMENT SPOTREBY V LOKÁLNYCH DISTRIBUČNÝCH SYSTÉMOCH


Názov projektu:
Malý obchodný dispečing pre inteligentný manažment spotreby v lokálnych distribučných systémoch

Kód projektu v ITMS2014+:
313012Q740

Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Operačný program:
311000 – Operačný program integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:
313010 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií (ex Po1 OPVaI)

Konkrétny cieľ:
313010051 – 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Stručný opis projektu:
V súčasnej dobe je v oblasti energetiky venovaná veľká pozornosť téme SmartCities. Základným predpokladom je rozdelenie energetických oblastí na menšie celky (LDS-Lokálne distribučné systémy), ktoré si budú samostatne riadiť nákup a spotrebu energií s cieľom čo najefektívnejšieho pokrytia svojich energetických potrieb. Tieto LDS budú pre efektívny manažment zabezpečenia svojich energetických potrieb používať nástroje pre meranie vlastnej spotreby energií, nástroje pre riadenie vlastných výrobných kapacít v oblasti výroby energií ako aj nástroje pre obchodovanie s elektrickou energiou. V dnešnej dobe intenzívne dochádza k nahrádzaniu klasických zdrojov elektrickej energie (uhoľné, vodné, jadrové elektrárne) alternatívnymi zdrojmi elektrickej energie (hlavne so zameraním na veternú a slnečnú energiu). Množstvo vyrobenej a dodanej elektrickej energie z alternatívnych zdrojov do energetickej siete závisí od počasia a často a významne sa toto množstvo mení. Preto sa ako jedno z riešení tejto situácie ukazuje spotrebovávanie elektrickej energie vyrobenej alternatívnymi zdrojmi elektrickej energie v aglomeráciách (lokálnych distribučných systémoch), kde bola energia vyrobená a čo najmenšom množstve bola dodávaná do energetickej siete. Tento prístup vyžaduje mať k dispozícii nástroje na inteligentný manažment spotreby v samotných lokálnych distribučných systémoch, ktoré budú umožňovať efektívne manažovať spotrebu elektrickej energie v rámci LDS.
Cieľom projektu realizovať výskum zameraný na získanie nových poznatkov pre následný vývoj nástroja, ktorý lokálnym distribučným systémom (LDS) umožní efektívne pokrývať energetické potreby a to prostredníctvom predikovania vlastnej spotreby energií a následným efektívnym nákupom potrebných energií na trhoch resp. prípravou podkladov pre plánovanie výroby vlastných zdrojov.
Hlavným výstupom projektu bude softvérové riešenie malého obchodného dispečingu určeného pre LDS tak, aby mohol operátor realizovať príslušné aktivity nielen priamo na pracovisku malého obchodného systému a bude poskytovať nasledovné funkcionality:

  1. Predikcia spotreby elektrickej energie v rámci LDS
  2. Automatické získavanie meteorologických dát pre podporu IMS
  3. Získavanie trhových dát orientovaných na elektrickú energiu
  4. Systém manažmentu optimalizácie a bilancie elektrickej energie
  5. Manažment obchodných rizík
  6. Riešenie archivácie a evidencie obchodných informácií
    V kombinácii s príslušným hardvérovým vybavením môže byť vybudovaný komplexný systém malého obchodného dispečingu určeného pre LDS. Takéto riešenie bude atraktívne pre podniky pôsobiace v rôznych oblastiach priemyslu, kde sú kladené vysoké nároky na zvyšovanie efektivity a znižovanie nákladov na pokrytie energetických potrieb podniku.
    Projekt je realizovaný v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) a to v produktovej línii Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a má silný potenciál využiteľnosti v následnej spoločensko-priemyselnej praxi. Projekt sa viaže k hlavnému a vedľajšiemu trendu v produktových líniách: Priemysel 4.0, Inovatívne technológie (pre priemyselné aplikácie) a Inteligentné technológie pre zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzky podniku. Projekt je navyše prepojený k hlavnému trendu v produktovej línii Digitálne technológie a bezpečnosť a k vedľajšiemu trendu Systémové nástroje digitalizácie.

Názov a sídlo prijímateľa:
IPESOFT spol. s r.o., Bytčická 2, 01001 Žilina

Partner:
Žilinská univerzita v Žiline

Trvanie projektu:
05/2020 – 04/2023

Zazmluvnaná výška NFP:
928 628,14 EUR

Zazmluvnaná výška NFP pre UNIZA:
141 090,80 EUR

Miesto realizácie projektu v rámci oprávneného územia OP:
Žilina

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.“