Laboratórium analýzy palív

Vedúci laboratória: Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD.

Miestnosť: VC 1.19

Laboratórium je zamerané na hodnotenie chemického zloženia palív a produktov horenia.

Pre analýzu ľahkých prvkov je laboratórium vybavené dvoma elementárnymi prvkovými analyzátormi a to Thermo Scientific FLASH 2000 CHNS/O a LECO CHN628.

Pre stanovovanie obsahu vlhkosti, prchavých látok, pevného uhlíka a popola vo vzorkách z rôznych organických, anorganických a syntetických materiálov je laboratórium vybavené termogravimetrickým zariadením LECO TGA 701.

Laboratórium taktiež umožňuje pozorovanie procesu deformácie vzoriek popola z uhlia, koksu a biomasy v závislosti od teploty s využitím analyzátoru teploty taviteľnosti popola LECO AF700.