Mobilné laboratórium parametrov cestných komunikácií

Vedúci laboratória: Ing. Lukáš Ďuriš

Laboratórium disponuje skupinou mobilných testovacích zariadení pre vyhodnocovanie parametrov cestných komunikácii.

Dve generácie vozidiel Roaddoctor survey van a New Roaddoctor survey van sú vybavené systémemy pre snímanie videozáznamov prepojených s údajmi GPS, ktoré umožňujú zaznamenávanie poškodenia vozovky. Ďalej obe vozidlá disponujú georadarom, ktorý poskytuje informácie o hrúbke a kvalite konštrukcie a taktiež je možné vďaka nemu identifikovať štruktúrne anomálie. Poslednou časťou vybavenia vozidiel je laserový skener, ktorý zabezpečuje skenovanie a mapovanie cestných komunikácii a spolu s 3d akcelerometrom umožňuje prieskum nerovnosti vozovky.

GSSI PaveScan RDM 2.0 je nástroj na hodnotenie hustoty asfaltu, ktorý je ideálny na odhalenie nezrovnalostí, ktoré sa vyskytujú počas procesu afaltovanie vrátane nedostatočného zhutnenia a výrazných odchýlok v hustote. Vďaka uvedenému zariadeniu je možné efektívne predchádzať predčasným porúchám, ako napríklad vyjazdenie vozovky a praskanie.

GSSI BridgeScan je georadarové zariadenie na kontrolu mostov, ktorý je účinným nástrojom na rýchle určenie stavu starnúcich mostných konštrkcií, parkovísk, balkónov a iných betónových konštrukcií. Systém je možné použiť aj na presné zistenie hĺbky betónového krytu na nových konštrukciách.

Deflektometer FWD KUAB 50 slúži na simuláciu zaťaženia vozovky padajúcim závažím. Zariadenie je určené na meranie a vyhodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek pomocou rázovej zaťažovacej skúšky pádom bremena. Deformácie vozovky sú merané na povrchu pomocou kruhovej zaťažovacej dosky, ktorá je v kontakte s podložím alebo vozovkou.

Lidaretto je mobilný 3D skenovací systém na príncipe mračna bodov za účelom presného merania a následného vytvárania modelov. Ako nosič pre zariadenie je možné využiť automobil alebo dron pre presné skenovanie v neprístupnom teréne.